Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

De Spoorwegstaking van 1903.

I.

Het Artikel: „Wat Nu?"

Vele partijgenooten die de bewogen tijden van de beide spoorwegstakingen in het begin van 1903 hebben meegemaakt, zullen zich de onaangename gewaarwording herinneren die hen overviel toen zij in het Volk van 17 Maart het redaktioneel artikel Wat Nu ? te lezen kregen . . .

De vraag is allereerst:

Hoe was de stand van zaken op het tijdstip van Troelstra's artikel ?

Het ontwerp van de anti-stakingswetten was einde Februari bij de Kamer ingediend geworden, en de agitatie voor en tegen in vollen gang. Met militaire demonstraties aan den eenen kant, met het stille werk van desorganisatie der spoorweg-vakvereeniging door klerikale handlangers en de openbare aktie van de konfessioneele onderkruipersbonden aan den anderen, poogde de regeering, wakker bijgestaan door de kapitalistische organen van de linkerzijde, de kansen van een tweede spoorwegstaking zooveel mogelijk te verkleinen. Alle machtsmiddelen van de kapitalistische klasse werden in het werk gesteld om een herhaling van 31 Januari te voorkomen. Dat over de kondities van den arbeid niet het kapitaal maar de arbeid zou beslissen, en daarmee in de maatschappij regeeren, scheen een ramp door misdadigers beraamd en alleen door'de inspanning van alle ordelievenden te keeren. Onzerzijds regelde een arbeiderskomitee uit verschillende bonden aanval en verdediging, belegde vergaderingen, zorgde voor debat op vergaderingen van de andere partij, gaf geschriften uit en — propageerde als uiterste middel de staking van spoorwegpersoneel en havenarbeiders.

De hoofdredakteur van het FoZA-, die in tal van geestdriftige en van strijdlust bruischende artikelen aanmerkelijk bijgedragen had om de buitengewoon opgewekte stemming in de betrokken arbeiders-

Sluiten