Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiermee komen we op het laatste dat wij hier van belans achten. 6

Volgens Iioelstia is lak op zijn besluit teruggekomen toen „de aandrang dezei paitijgenooten door dien van eenige met de omstandigheden niet voldoend bekende arbeiders werd ondersteund " (bl. 78.)

Zoo lezen we aan het slot van zijn hoofdstuk over het Haag* sche Kongi es. Wanneei lioelstra echter verder gaat met zijn schets van den ellendigen toestand waarin het optreden van de N. Tijd-groep de S. D. A. P. zou gebracht hebben, dat wordt zij geheel aansprakelijk gestel voor het schrikkelijke feit dat gemeld kongres niet Troelstra benoemd doch Tak behouden heeft aan het hoofd der kourant. (B.v. bl. 83 en 86) Ook in zijn Juli-artikelen is deze met de waarheid volkomen strijdige bewering een van Troelstra's sterkste wapenen. En voor de kennis van het gebeurde, én voor de beoordeeling van Troelstra's motieven in zijn strijd tegen ons, is het niet overbodig hier de juiste toedracht kort meetedeelen.

De trouwens genoegzaam bekende waarheid is dat Tak op zijn besluit teiug kwam, niet wegens de opmerkingen van Gorter c.s. wier gevoelen hij toen niet voor de eerste keer vernam, maar onder den indiuk \ an het gespiokene, openbaar en partikulier, door die kongresleden die meer in 't bijzonder geacht konden worden het arbeiderselement te vertegenwoordigen. Van Hinte, uit Leeuwarden- Tij hof en anderen uit Twente; Zadelhoff uit Dordrecht; Frankfort uit DeventerOudegeest uit Utrecht; Hermans uit Rotterdam: deze afgevaardigden waren het die den voor Tak beslissenden stoot hebben gegeven. Zijn voornemen om aftetreden berustte voornamelijk op de meening dat zijne ïedaktie niet naar den zin was van de massa der leden die een sterker agitatorischen toon zouden verlangen. De verklaringen van sprekers als de genoemden kwamen voor Tak eenigszins onverwacht. „Verwacht" had hij, lezen we in het verslag in het Volk een ander verloop". En:

„De kiitiek van Amsterdam VI heeft minder weerklank gevonden dan ik vermoedde."

Hermans, b.v. had gezegd:

„De arbeiders in de werkplaats zijn Tak dankbaar voor zijn artikelen." v

Zadelhoff:

„Spi. sluit zich aan bij Gorter en Rotterdam, omdat de ai beidei s piecies begrijpen wat Tak wil, en zeggen: wat wij nu in het Volk vinden, moeten we hebben. Wij gaan zeker op wat Tak zegt."

Frankfort:

„Spr. verheugt zich over de waardeering van Tak. Onbewuste en halfbewuste arbeiders zeggen: sommige hoofdartikelen van Tak gaan mij te hoog; maar de tegenwoordige lezers zijn met Tak's redaktie ingenomen."

In dezen geest spraken ook andere afgevaardigden: en, toen ten slotte toch andere kandidaten genoemd werden: Troelstra zelf

Sluiten