Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk, nog minder gegrond. In een burgerlijk maandschrift, „De Vragen des Tijds," had Vliegen zijnerzijds de Amsterdamsche vergadering behandeld, naar aanleiding waarvan de schrijver van deze bladzijden een breedvoerige uiteenzetting publiceerde van de „Revisionistische kritiek", theorie en praktijk der Fransche groep waaraan hoofdzakelijk de namen Millerand en Jaurès verbonden zijn geweest, en die in onze Partij een warm bewonderaar heeft gevonden in den toenmaligen buitenland-redakteur van het Volk. Een uitdrukking in het begin van deze artikel-serie is het geweest die Troelstra in zijn Juli-opstellen, en later Vliegen te Utrecht aan de partijgenooten voorgehouden heeft als een bewijs van onze onverdraagzaamheid.

„Van der Goes, zeide Vliegen, heeft van mij gezegd, dat ik mij theoretisch buiten het socialisme heb gesteld ; de noodzakelijke konsekwentie daarvan is: gij zijt geensociaaldemokraat, of geen vol sociaaldemokraat meer". (')

Wat wij bedoeld en geschreven hebben was inderdaad dat Vliegen zich theoretisch buiten het socialisme had geplaatst. Alleen verzuimde de spreker iets te zeggen over de motiveering van dit oordeel, zoodat de indruk op het gehoor moest zijn dat door ons een der meest gezaghebbende en oudste sociaaldemokraten in Nederland met een willekeurig doemvonnis was getroffen . . . Zoo weinig, in tusschen, was dit „vonnis" willekeurig of algemeen, dat het zeer bepaaldelijk afgeleid was geworden uit de overtuiging van Vliegen, jaren lang in het Volk verkondigd, dat het Fransche ministerieele socialisme van Millerand en Jaurès goedkeuring en zelfs toejuiching verdiende. „Wat Vliegen in theorie voorstaat, daarvan heeft Millerand de konsekwentie toegepast." Met die theorie die per slot het opgeven van den klassenstrijd is, wijl ze het socialisme verwacht van de samenwerking met alle vooruitstrevende burgerlijke elementen, zeiden we, „valt men in de burgerlijke denkwijze terug waaruit wij allen zijn voortgekomen." Het is de toepassing van deze taktiek geweest waarmee werkelijk Millerand uit het socialisme in de burgerlijke demokratie is teruggevallen, die door het Internationale kongres werd veroordeeld, die vervolgens door Jaurès en zijn aanhang verlaten is.Het bewijs van onze stelling is door de ondervinding geleverd. Dat de minister Millerand als goed socialist heeft gehandeld, zal thans wel niemand willen volhouden Zoo goed als zijn praktijk onsocialistisch was is de theoretische grondslag van zijn daden onsocialitisch.

Voor de kennis van het gebeurde te Utrecht blijft het feit van beteekenis dat een uitdrukking, die een door de Internationale sociaaldemokratie verworpen en door de nationale partijen verlaten stelsel onsocialistisch noemde, in het schamele bewijsmateriaal tegen de N. Tijd-groep een eerste plaats moest innemen.

(1) Ziellier als treurige kuriositeit (le wijze waarop Troelstra van dit geval melding maakte in zijn artikel van 13 Juli, liet eerste van de reeks:

„Van der Goes was reeds zoo welwillend in De Nieuwe Tijd Vliegen buiten"de geestelijke gemeenschap dor opreehto Marxistische sociaaldemokratie tu plaatsen - n.1. zooals Van der Goes die momenteel verstaat"...

Sluiten