Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

8. Grondslagen voor het oorlogs- en neutraliteitsrecht... 44

et. De verklaringen in 1854 door Frankrijk, Engeland en Rusland afgelegd, omtrent de door hen in den Oosterschen oorlog aan te nemen houding tegenover

de neutralen en het Verdrag van Parijs van 1856 . 44

b. De Conventie van Genève van den 22sten Augustus 1864. voor de verbetering van het lot der gewonde krijgslieden in de legers te velde 46

c. De verklaring den 18,18 te st- Peters"

burg geteekend, nopens de afschaffing van het gebruik te velde van ontplofbare kogels (zie ook onder de Bijlagen) 46

(1. De Conferentie van Brussel van 27 Juli—27 Augustus

1874 47

e. De Vredes-conferentie van 's Gravenhage van 18 Mei—

29 Juli 1899 50

f. Het „ Institut de droit international"...... 53

g. De Handleidingen nopens de oorlogsgebruiken in den oorlog te land ... 54

9. Strijd tegen volken- en oorlogsrecht 55

10. Oorlogsnoodzaak en moraal 60

11. Oorzaken tot oorlog 63

12. Middelen om den oorlog te voorkomen 65

I. Middelen tot vreedzame beslechting van

geschillen 66

Verdrag van 29 Juli 1899 te 's Gravenhage gesloten 66

Belangrijke arbitrage-gevallen 75

De zaak Cerruti 76

De Delagoa-Spoorwegzaak 77

II. Dwangmiddelen 79

A. Retorsie 79

B. Représaille-maatregelen 80

C. Embargo • . . . . 80

D. De Vredes-blokkade 81

Blokkade van Nieuw Granada 82

„ „ Mexico 82

„ „ Buenos Ayres 82

De Pacifico-zaak 83

Blokkade van China 85

„ „ Griekenland 85

„ , Kreta 87

E. Het bezetten van grondgebied 89

13. Oorlogsverklaring . ... ' 89

14. Ultimatum 94

15. Rechtsgevolgen bij het intreden van een oorlogstoestand . 95

Sluiten