Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

vreemde Mogendheden in 's Rijks zeegaten, havens en binnenwateren 301

Wet op de Prijsgerichten, vastgesteld bij decreet van den

Keizer van Japan den 2<>ten Augustus 1894 305

Prize court-law 305

Prize law of Japan 309

Proclamatie van den President der Vereenigde Staten van Noord-Amerika van 26 April 1898 310

Instructie van het Marine-Departement te Washington van 20 Juni 1898 317

ZEVENDE BOEK.

Herstel van den vrede.

1. Vredesverdrag 324

2. Postliminium 333

BIJLAGEN.

1. Verklaring, in 1870, gevorderd van de Fransche krijgsgevangen officieren, die op hun woord gevangen waren . 337

2. Verklaring van 16 April 1856, te Parijs door de gevolmachtigden van de Mogendheden, die het vredes-verdrag gesloten hebben, afgelegd omtrent verschillende punten

van maritiem recht 337

3. Correspondentie in Maart 1894 gevoerd tusschen Portugeesche en Braziliaansche autoriteiten omtrent het asyl verleend aan Braziliaansche opstandelingen op Portugeesche oorlogsschepen 338

4. Spaansch Kon. Besl. van den 23s»«' April 1898 omtrent verschillende punten van maritiem recht, genomen bij het uitbreken van den oorlog met de Vereenigde Staten van Noord-Amerika 342

5. Bepalingen door de Nederlandsche Regeering gemaakt en in de Staatscourant van 26 April 1898 geplaatst, omtrent het in acht nemen van onzijdigheid in den oorlog der Vereenigde Staten van Noord-Amerika tegen Spanje. . . 344

6. Bepalingen door de Nederlandsche Regeering gemaakt en in de Staatscourant van 3 Mei 1898 geplaatst, omtrent het in acht nemen en handhaven van onzijdigheid in den oorlog der Vereenigde Staten van Noord-Amerika tegen Spanje 345

Sluiten