Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

688 Staten en Staatjes telt. Zij zijn Vazal-Staten, omdat zij verplicht zijn hulptroepen te leveren als Groot-Britannië dat eischt en Britsche bezettingen te dulden in hun gebied ')•

4. Neutraal-Staten zijn die, aan welke verplichte neutraliteit bij tractaat door andere Staten is opgelegd en gewaarborgd (België, Zwitserland, Luxemburg).

5. Personeele Unie. Staten onder personeele Unie (Zweden en Noorwegen, vroeger Nederland en Luxemburg) staan ten opzichte van hunne buitenlandsche verhoudingen tot andere Staten ieder op zich-zelf', wanneer de Unie zich slechts bepaalt tot de kroon, in den persoon van den Souverein, en niet is overgegaan tot de politieke vereeniging van beide Staten.

6. Unie- of Bondstaten. Wanneer verschillende Staten zich vereenigd hebben, om voor buitenlandsch verkeer één Souvereiniteit te vormen, ofschoon hunne inwendige toestanden, ten opzichte van bestuur en wetgeving meer of minder verschillend en onafhankelijk van elkander zijn, kunnen zij een volkomen Unie (Incorporate States) uitmaken (Groot-Britannië en Ierland, Oostenrijk-Hongarije), waarbij in- en uitwendig de Souvereiniteit van eiken afzonderlijken Staat volkomen in de gemeenschap opgaande, een vereenigde Souvereiniteit vormt, of een onvolkomen Unie, waarbij verschillende Souvereine Staten de behartiging hunner buitenlandsche belangen gezamenlijk opgedragen hebben aan een Hoofdbestuur, afgescheiden van gewijzigde overeenkomsten onderling ten aanzien van hun inwendig beheer. Deze laatste Unie wordt nog wel onderscheiden in eene Federatie of Bondstaat en in eene Confederatie of Statenbond. Statenbond is eene vereeniging van Souvereine Staten. Bondstaat is eene Souvereine vereeniging van Staten. Een Bondstaat is bijv. Zwitserland, alsmede de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Duitschland is een Statenbond, in zooverre als de verschillende Staten Souvereine rechten bezitten.

1) Engel hardt, Les protectorats de l'Inde britannique. Revue de droit intern. 1897, page 470.

Sluiten