Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdens de onderhandelingen had men in Indië en in Nederland voorgesteld om de denkbeeldige lijn verder door te trekken, zoodat Balambangan, met wat daaronder behoort, op de kust van Borneo, daarin ook zou begrepen zijn, maar de Nederlandsche Gevolmachtigden vonden dit minder goed, omdat men van Engeland, door den afstand van geheel Sumatra, reeds veel verkregen had en het voorstel om ook geheel Borneo aan onzen invloed te onderwerpen, gevaarlijk kon zijn. Daarbij kwam dat Nederland op het Noordelijk gedeelte van Borneo nooit eenige rechten uitgeoefend of geëischt had en er zelfs nooit gevestigd was geweest. Er bestond dus geen behoefte andere natiën van dat eiland te weren ').

Het onbestemde van een invloedsfeer, waarvan geen daadwerkelijke gezagsuitoefening blijkt, leidt niet zelden tot strijdvragen. Zoo worden de Mapia- of St. Davids-eilanden, gelegen op 1° N.B. en 1.34° O.L., door Nederland gerekend te behooren tot zijn invloedsfeer, afgeleid wordende uit de omstandigheid dat de Sultan van Tidore aanspraken doet gelden op de Mapiagroep en deze een Vazal is van Nederland. Behalve de weinige inboorlingen bestond de bevolking in 1879 uit een Amerikaan en zijn gezin. Toen voorzag de Resident van Ternate het inlandsch hoofd van een Nederlandsche vlag en gaf hem een aanstelling als plaatsvervanger van den Sultan van Tidore. Toen in 1896 de vlag versleten was werd een nieuwe vlag verstrekt. Spanje, denkende dat die vlag voor het eerst daar werd geheschen, protesteerde, aanvoerende dat bij tractaat van 1885 tusschen Spanje en Duitschland gesloten, de Mapiaeilanden werden beschouwd als te behooren tot de Carolineneilanden en dat Engeland het recht der Spanjaarden op die Carolinen zonder eenige restrictie had erkend.

Noch het eerste noch het tweede geeft een rechtstitel.

Nu de Carolinen met de Mapia-eilanden door Spanje aan Duitschland overgedragen zijn, is daardoor een geschil ontstaan, dat nog niet is uitgemaakt.

1) C. M. Smulders, Geschiedenis en Verklaring van het Tractaat van 17 Maart 1HX4.

Sluiten