Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestegen tot zoo'n peil dat zij, de Vierschaar spannende, het zwaard der Gerechtigheid aangordt, maar, al ontwaakt zij niet snel, die conscientie, dat rechtsbewustzijn bestaat, is niet weg te cijferen, is niet te loochenen, noch de kracht die van haar uitgaat en duizenden, ja tienduizenden ter hulp doet komen van den zwakken verdrukte.

Dat is der Volkeren Opperste Gerechtshof, het Hof van de Wereldconscientie, wiens vonnissen de machtigsten der aarde hebben te eerbiedigen op straffe als zoo even gemeld. Dat is de Handhaver van liet Volkenrecht, van het recht dat de volkeren bij uitnemendheid, in hun eigen belang moeten staande houden, behoeden voor ruw geweld, beschutten tegen miskenning en verkrachting, waarvoor zij oogen moeten hebben om te zien en ooren om te hooien. En uit de meer en meer levend wordende begeerte om de heerschappij van het recht uit te breiden en het bewustzijn der internationale gerechtigheid te versterken, is geboren het Permanente Hof van Arbitrage, ingesteld bij de Haagsche Vredesconferentie.

Er zijn ook feiten, die bewijzen dat dit geschiedt: bijv. de Pacifico-za.sk in 1848, tusschen het kleine Griekenland en het machtige Engeland en de erkenning van de autonomie der Transvalers door datzelfde groote Rijk in 1881.

Vooral het oorlogsrecht is door de zich noemende realisten bestreden. In den oorlog, beweren zij, gaat macht boven recht en bekreunt men zich weinig om beginselen, die geen verbindende krachten bezitten, waar andere, die op meer solide basis zijn gevestigd, reeds te dikwerf worden geschonden. De soldaat, die honger en dorst heeft, neemt wat hij grijpen kan. Verhit door een strijd, waarin elk oogenblik zijn leven op het spel staat, worden hartstochten opgewekt, waarvan hij zich-zelf nauwelijks is bewust; vooral ziet hij niet nauw, waar liet op afbakenen van eigendomsrecht aankomt. Aan het gezicht der talrijke lijken en gewonden gewoon, worden zijne zachtere gevoelens overschaduwd en tot zwijgen gebracht; telt hij het leven van een mensch weinig, waar hij ze bij duizenden te gelijk ziet vallen. De halve verwildering, een gevolg van abnormalen toestand en zenuwoverprikkeling, doet de rechtsregelen verwaarloozen.

Sluiten