Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1885 werd een oorlog tusschen Engeland en Rusland, die, wegens een incident tijdens onderhandelingen omtrent de grensregeling in Afghanistan, op het punt stond van uit te barsten, voorkomen, alleen omdat de beide Rijken toestemden het geschil door een arbiter te beslechten.

In het geschil tusschen Frankrijk en Nederland, in 1891, over de grensscheiding der wederzijdsche bezittingen in Guyana, aan de Marowyne, was Rusland scheidsrechter (Staatsraad Kapoushine). Het werd ten voordeele van Nederland beslist.

Bij bijzondere Conventie van lü Mei 1895 tusschen GrootBritannië en Nederland werd liet geschil omtrent do Costa Rica Packet onderworpen aan de arbitrage van den Keizer van Rusland, door wien het onderzoek der zaak en de uitspraak werden opgedragen aan Professor de Mart en s. Het werd bij ongemotiveerd vonnis ten nadeele van Nederland beslist ').

De zaak Cerruti.

Een scheidsrechterlijke uitspraak, welke zeer is bestreden en bijna tot oorlog heeft geleid, is die van den President van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Cleveland, in het geschil van Italië met de Republiek Columbië, over de zaak Cerruti.

In 1885 werden de goederen van zekeren Ernesto Cerruti, Italiaansch onderdaan, wonende in Columbië, verbeurd verklaard, op grond dat hij door zijne daden tijdens een opstand in Februari van dat jaar, zijn onzijdig karakter had verloren. Italië nam dadelijk diens zaak in handen, welke spoedig een scherp karakter kreeg door de wijze waarop de Commandant van het Italiaansche oorlogsschip „ de Flavio Gioia", ten voordeele van Cerruti optrad.

Spanje bood, tot bijlegging van het geschil, zijn goede diensten aan, die niet alleen werden aangenomen, maar zelfs gevolgd door een verzoek om als bemiddelaar op te treden, hetgeen het deed.

Die bemiddeling leidde echter niet tot beslechting. Eerst nadat het geschil vele phasen had doorloopen en na langdurige onderhandelingen werd omtrent de eischen tot schadevergoeding, bij protocol van 18 Augustus 1894, te Castellamare' geteekend, besloten zich te onderwerpen aan de scheidsrechterlijke uitspraak van den President der Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

1) Jhr. Mr. H. A. van Kaniebeek, I)e „Costa Rica Packet" Arbitrage. Utreclit, 1900.

Sluiten