Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land.

AFDEELING I.

Van de Oorlogvoerenden.

Hoofdstuk I. Van de hoedanigheid van oorlogvoerende. Artikel 1.

De wetten, de rechten en de verplichtingen van den oorlog zijn niet alleen toepasselijk op het leger maar ook op de militiën en op de vrijwilligers-korpsen, die aan de volgende voorwaarden voldoen:

1°. aan hun hoofd te hebben een persoon, die verantwoordelijk is voor zijne ondergeschikten; 2". een onderscheidingsteeken te hebben vastgehecht en

op eenigen afstand herkenbaar;

3". de wapenen openlijk te dragen;

•i". zich in hunne handelingen te gedragen naar de wetten en gebruiken van den oorlog.

In de landen, waar het leger geheel of ten deele uit militiën of uit vrijwilligers-korpsen is samengesteld, zijn deze onder de benaming van leger begrepen.

«. Rechtsbegrip van oorlogvoerende.

Het is een hoofdbeginsel, bekrachtigd door de practijk deitwee laatste eeuwen, dat de oorlog alleen door de Staten als zoodanig en niet door of met de onderdanen persoonlijk wordt gevoerd. Die onderdanen verkeeren noch wederkeerig noch tegen den vijandelijken Staat in vijandschap.

In de oudheid waren niet alleen de Staten, maar alle inge-

Regels van Conventioneel recht zijn met groote —, van Gewoonterecht met middelsoort —, toelichting met kleine letter gedrukt.

Sluiten