Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 27.

Bij de belegeringen en bombardementen moeten alle noodige maatregelen genomen worden om de gebouwen gewijd aan de eerediensten, aan de kunsten, de wetenschappen en aan de weldadigheid, de hospitalen en de plaatsen, waar zieken en gewonden bijeengebracht zijn, zooveel mogelijk te sparen, op voorwaarde, dat zij niet gelijktijdig voor een militair doeleinde worden gebruikt.

Het is de plicht der belegerden die gebouwen of plaatsen van verzameling aan te duiden door bijzondere, goed zichtbare teekenen, die vooraf ter kennis van den belegeraar zullen worden gebracht.

Op de hospitalen en ambulances komt het daarvoor bij de Conventie van Genève aangenomen teeken-: de witte vlag met het roode kruis. Diezelfde vlag mag echter niet op de andere gebouwen worden gesteld.

Wanneer eenig onschendbaar gebouw zoodanig gelegen is, dat het onmogelijk door het artillerievuur gespaard kan worden, geschiedt daarvan tijdig waarschuwing, opdat het, zoo noodig, kunne worden ontruimd.

Van Fransche zijde werd, bij het beleg van Straatsburg, de toren van de domkerk tot observatiepost gebezigd. De Duitschers waren dus in haar recht haar te beschieten.

Bij de heldhaftige verdediging van Mafeking, dat na eene insluiting en onregelmatige beschieting gedurende zeven maanden in Mei 1900 werd ontzet, heeft de Britsche bevelhebber, Kolonel Baden-Powell, gebruik gemaakt van de overdreven grootmoedigheid der Boeren, om ten Westen van het dorp, op het zwakste punt, een afzonderlijk vrouwenkamp interichten, voorzien van witte vlaggen, waardoor hij van die zijde voor beschieting en aanval werd gevrijwaard.

Een afzonderlijk vrouwenkamp is geen gewoonte, belemmert den aanvaller en is krachtens het oorlogsrecht dus niet onschendbaar. De vrouwen moeten öf de belegerde plaats verlaten öf het lot der mannen deelen.

Art. 28.

Het is verboden zelfs eene stormenderhand genomen stad of plaats aan plundering over te leveren.

Gedurende den 80-jarigen en den 30-jarigen oorlog was plundering regel.

Sluiten