Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8". Bepalingen omtrent de schepen, welke zich in de haven

mochten bevinden. _ . ,

9°. Dat bij twijfelachtige uitdrukkingen in de capitulatie voorkomende, de uitlegging zal gelden, welke ten voordeele is van den capitiilant.

i. Voorwaarden bij verschillende cajiitul<itii'n bedongen. Daar de oorlogsgebruiken in zooverre invloed op het recht uitoefenen. dat zij, zoolang zij niet met nieuwere en betere begrippen van oorlogsrecht in strijd komen, als regel kunnen gelden en als precedent bij voorkomende gelegenheid worden aangevoerd, worden hier Vle meest belangrijke capitulatiën van de nieuwere oorlogen vermeld, gerangschikt naar de meer oi minder gioote voordeelen, welke door de overwonnenen zijn bedongen.

i. Het behouden eau de strijdkrachten voor den Staat.

a. Vrije aftocht der bezetting met militaire eer (d. i. vliegende vaandels, slaande trom en het spelen der muziek, deflleerende voorbij de belegeraars, die, in orde van bataille, het geweei presenteeren, als eene hulde voor betoonde dapperheid), behoud van wapenen, veldkanonnen, voertuigen en bagage. Toegestaan bij de capitulatie van Belfort, 15 Febr. 1871.

b. Vrije aftocht der bezetting met behoud van wapenen, veldgeschut en bagage. en vrijheid zich aantesluiten bij de overige troepen van den staat. — Toegestaan, voor een gedeelte van het garnizoen, bij de capitulatie van Genua. 4 Mei 1800.

c. Vrije aftocht der bezetting met militaire eer, \eigunning om zich te begeven werwaarts zij verkiest, doch onder belofte van, gedurende den veldtocht of een bepaalden tijd, niet meer tegen den vijand te dienen. — Toegestaan bij de capitulatie van Mainz, 21 Sept. 1792.

d. De bezetting trekt met alle krijgseer uit, geeft hare wapenen over en stelt zich daarna krijgsgevangen; verricht dit echter eerst op een bepaalden dag en een bepaald uur. Zij behoudt zich het recht voor om, wanneer zij vóór dien tijd ontzet of met genoegzame macht bijgestaan wordt, vrij met alle wapenen uittetrekken en zich bij het ontzettingslegei te voegen. — Toegestaan bij de capitulatie van Ulm , 18 Oct. 18uo, en bij die van Gorkum. 7—20 Oct. 1813. Zulk een capitulatie wordt genoemd: op gebeurlijke voorwaarden (/> conclmion eve>ttuelle). De tenuitvoerlegging wordt daarbij afhankelijk gesteld van eene bepaalde gebeurtenis, binnen een gestelden teimijn.

e. De bezetting trekt met krijgseer uit, legt daarna de wapenen op het glacis af en stelt zich krijgsgevangen. Zij zal zich echter naar haar vaderland kunnen begeven en de wapenen terugontvangen, wanneer aan zekere gestelde voorwaarde wordt voldaan. — Toegestaan bij de capitulatie van de citadel van Antwerpen 28 Dec. 1832.

Sluiten