Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Braisach geprezen, dat zij er niet in hadden toegestemd, dat de officieren een ander lot dan de soldaten zouden verkrijgen.

c. De officieren behouden bovendien hunne bagage en paarden, de manschappen hun ransel. De regimentskassen worden hun gelaten. — Toegestaan bij de capitulatie van Prenzlau 28 Oct. 1806, en van Ulm, 18 Oct. 1805.

Wij zien hier bij twee belangrijke capitulatiën, de eerste waarbij het Oostenrijksche leger zich aan het Fransche overgaf, dat de officieren de paarden, die hun in eigendom toebehoorden, behielden. Bij de capitulatie van 2 Sept. 1870, was verzuimd deze voorwaarde te bedingen.

Daar dit recht nog niet algemeen is erkend, dient het niet onder een algemeenen term te worden begrepen, doch afzonderlijk vermeld. Dit is geschied bij de capitulatie van Verdun, 8 Nov. 1870.

iv. Behingen der burgers en der vestingverdedigers, voor zoover deze niet tot de gewone legermacht behooren.

a. De leden der schutterij (nationale garde) en der scherpschutters- en weerbaarheids-vereenigingen (franctireurs) worden, na hunne wapenen te hebben afgelegd, vrijgesteld tegen schriftelijke op hun woord afgelegde verklaring dat zij, gedurende den oorlog, die gevoerd wordt, de wapenen niet meer zullen voeren. — Toegestaan bij de capitulatie van Straatsburg, 28 Sept. 1870.

De bedoelde schriftelijke verklaring wordt in de capitulatieakte eenvoudig Revers " genoemd.

b. De gendarmerie (maréchaussee) is vrij en behoudt hare paarden. De meester-werklieden bij de korpsen worden niet als militairen beschouwd maar zijn vrij. — Toegestaan bij de capitulatie van Verdun, 8 Nov. 1870.

c. Geen der verdedigers van de vesting zal wegens deelneming aan de verdediging mogen worden vervolgd. — Toegestaan bij de capitulatie van Verdun (als voren).

De burgers evenmin ter zake hunner staatkundige gevoelens. — Toegestaan bij de capitulatie van Genua, 4 Mei 1800.

Ieder burger is vrij, met al wat hem toebehoort, de stad te verlaten. Daartoe wórdt hem op zijne aanvraag een paspoort verleend voor .... maanden. — Toegestaan bij de capitulatie van Genua (als voren).

</. Aan de stad worden oorlogs-contributiën noch requisities van geld opgelegd.

Personen, eigendommen, burgerlijke en godsdienstige inrichtingen, worden geëerbiedigd.

De troepen zullen zooveel mogelijk in militaire gebouwen worden ondergebracht, uitgenomen bij doormarsch van troepen. — Toegestaan bij de capitulatie van Verdun, 8 Xov. 1870.

e. Alle openbare ambten, gerechtshoven, alsmede het notariaat, blijven gehandhaafd. Vrije uitoefening van handel en

Sluiten