Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zich feitelijk bevindt onder het gezag van het vijandelijk leger.

De bezetting strekt zich slechts uit over die deelen van het grondgebied waar dit gezag gevestigd en in staat is zich te doen gelden.

De rechten, welke uit de occupatie voortspruiten, zijn een gevolg van de onmogelijkheid, waarin het Staatsbestuur verkeert, in het overheerd gebied zelf zijne rechten te handhaven en zijne plichten te vervullen, gepaard aan de noodzakelijkheid om er orde te houden. Gezag is noodig; het feitelijke treedt derhalve in de plaats van het wettige.

Een juist begrip van hetgeen onder occupatie verstaan moet worden, is van het hoogste gewicht. Bij de Bruss. Conf. heeft het begrip van occupatie en van de rechten, welke van de ' bezetting het gevolg zijn, tot gewichtige beschouwingen aanleiding gegeven ')•

Niet minder is dit het geval geweest in de Haagsche Vredesconferentie. In de zitting van 8 Juni 1899 stelde de Duitsche Gedelegeerde, Kolonel von 6ross von Schwarzhoff voor de tweede alinea wegtelaten, omdat, volgens hem, het geval moest worden voorzien dat een oorlogvoerende wel zijn gezag in een gebied heeft gevestigd, maar dat de gemeenschap tusschen het bezettingsleger of de bezettingskorpsen met diens andere militaire krachten, is afgesneden en dat er in dat gebied oproeren uitbarsten tijdelijk met gunstig gevolg. In die omstandigheden zou men, meende hij, niet kunnen volhouden dat het territoor niet bezet is.

Schrijver dezes heeft zich tegen het weglaten der zinsnede verklaard, omdat men dan veel te ver zou gaan, terwijl alleen het feit van werkelijk kunnen gezag uitoefenen de zaak beheerscht. Na langdurige discussie heeft men deze redactie, die dezelfde is als van de Brusselsche Conferentie, behouden.

b. Omvang van gezag.

Art. 43.

Wanneer het gezag van de wettelijke overheid feitelijk is overgegaan in handen van dengene, die het gebied heeft bezet, zal deze alle maatregelen nemen, die in zijn vermogen staan, ten einde voor zooveel mogelijk

1) Actes, p. 106.

12

Sluiten