Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rolin-Jaequemyns conc daad van geweld en onrecht genoemd ' Een lid van den gemeenteraad van Rheims werd het onschuldig slachtoffer van dezen maatregel, niet ten gevolge van het opbreken van rails, doch ten gevolge van een verzuim der Duitsche spoorwegbeambten. Op eene locomotief naar Epernay geplaatst, kwam de trein met een anderen personentrein in botsing, De man verloor het leven. De burgers mogen niet tot préservatief strekken, zooals dit volgens de woorden van de proclamatie het doel was, tegen eene oorlogshandeling. Wanneer eene vyandelyke patrouille of een vrijkorps gelegenheid heeft een spoorweg'te vernielen, is dit eene wettige oorlogshandeling. Wil men daartegen gevrijwaard zijn, dan moet men den weg door militairen laten bewaken, maar men mag niet, om patrouilles uittesparen. vreedzame burgers blootstellen, die vreemd aan den oorlog zijn en aan wie veiligheid van personen als een recht der beschaafde volken toekomt.

De Hoogleeraar Dahn vermeldt de middelen, in 1870 toegepast, tot beveiliging der telegraafdraden. Op plaatsen," zegt hij, -waar beschadigingen plaats hebben gehad of te vreezen zijn, worden, op bepaalde afstanden, bekende, gezeten inwoners als wachters opgesteld, welke voor iedere op het hun toevertrouwde gedeelte aangebrachte beschadiging met hun leren verantwoordelijk worden gesteld: behoudens de gevallen van dadelijke aanwijzing en waarschuwing, bewijs van hooger geweld , verrassing buiten schuld, enz. Deze enkele posten moeten niet verder dan gezichtsafstand van elkander staan: ontbreekt de post, hetzij door misdadigers (?) ontvoerd, gevangengenomen of gedood, of geeft hij tijdig het waarschuwingsteeken; dan houdt de trein halt; laat de aanwezige post den trein doorrijden en lijdt deze schade, dan treft den wachter de dood; deserteert de wachter, dan wordt het vermogen verbeurdverklaard." Zóó werden dus de telegraaflijnen beveiligd, ofschoon het doorsnijden van zulk een draad geen enkel leven in gevaar brengt. Indien men als regel aanneemt, op die wijze spoorwegen en telegrafen te doen bewaken, zou men dit ook kunnen doen met bruggen, défilés, doorwaadbare plaatsen, achterwaarts gelegen magazijnen, estafetten enz. en ze allen onder de wacht der burgeringezetenen plaatsen.

Die leer is m. i. in strijd met het beginsel van het volkenrecht, dat de burgers buiten den rechtsstrijd staan, die alleen door partijen (de Staten) en de hun rechtens vertegenwoordigende (de gewapenden) wordt gevoerd. Op grond van oorlogsnoodzaak kunnen zulke maatregelen niet worden verdedigd. Deze zou een geval van uitzondering kunnen wettigen, niet — zooals hier — een stelselmatig georganiseerden veiligheidsdienst, door burgers, verricht.

1) La guerre ai tiielle, p. 32.

Sluiten