Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20. Bemanning van luchtballons. De bemanning van luchtballons opgelaten tot militaire doeleinden is aan de gevaren van den oorlog onderworpen.

Is de ballon opgelaten uit eene door liet leger ingesloten vesting, of uit eene niet door dat leger bezette landstreek, dan wordt de bemanning naar omstandigheden naar de vesting teruggewezen of krijgsgevangen gehouden.

Heeft de oplating uit eene door het leger bezette landstreek plaats gehad, dan kan de bemanning voor eene militaire rechtbank worden gebracht. Het doel der luchtvaart beslist alsdan omtrent de mate der strafschuldigheid.

(Vergelijk hetgeen, ten aanzien der luchtreizigers, vermeld is in de opmerking na § XXII Russ. voorstel; 8de alinea van art. 22 Bruss. Conf.; 8 24 Handl. Inst.).

In den oorlog' van 1870—71 is de luchtvaart voor het eerst toegepast, om uit belegerde vestingen gemeenschap met liet overig gedealte des lands te openen. Vooral uit Parijs zijn veel ballons opgelaten. Met één dezer verliet Gambetta de ingesloten hoofdstad om de verdedigingsmiddelen van Frankrijk in de provinciën te organiseeren.

Enkele ballons werden door de Duitschers bemachtigd. De vraag rees, hoe de luchtreizigers moesten behandeld worden; als krijgsgevangenen gehouden of wel als strafschuldigen voor eene dier rechtbanken gebracht, waarvan de meesten niet anders terugkeerden, dan om het over hen uitgesproken doodvonnis te ondergaan? Sommigen stemden voor het laatste. Deze luchtreizigers waren, volgens hen, spionnen. Zij hadden toch op onregelmatige wijze, niet langs de daartoe bestemde wegen de liniën van het leger overschreden. Graaf von Bismarek schreef 19 Nov. 1870 '), in eene nota aan den Gezant der Vereenigde Staten: ., Ik maak van de gelegenheid gebruik u te waarschuwen, dat verscheidene ballons, van Parijs verzonden, in onze handen zijn gevallen en dat de personen die haar bemanden , volgens de krijgswetten zullen worden gevonnisd. Ik verzoek u dit aan de Fransche Regeering medetedeelen en daarbij te voegen dat zij, die van dien weg gebruik zullen maken, om onze liniën zonder machtiging te overschrijden, of om briefwisseling ten nadeele van onze troepen te onderhouden zich, zoo zij in onze macht vallen, aan dezelfde behandeling blootstellen, als hen treft, die soortgelijke pogingen langs den gewonen weg doen."

In het eerste nommer der JahrbRclier fiir die deutsche Armee

1) Journal officiel. 25 Nov. 1870.

Sluiten