Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs de wegen aangeduid door merken, grenssteenen. Indien de strijdmacht van eene oorlogspartij de grens van een neutralen Staat nadert, is het, tot voorkoming van toevallige schending, wenschelijk, dat die grens op de wegen door in het oog vallende teekens worde aangewezen.

Doelmatig zijn palen met opschriften, 's nachts verlicht door lantaarns, of anders het uitsteken van de nationale vlag.

Wordt de grens door patrouilles van eene oorlogspartij of door enkele gewapenden overschreden, dan is het mogelijk dat dit zonder voordacht geschiedt, uit onwetendheid of verdwaald raken. De observatietroepen van den onzijdigen Staat behooren dus niet aanstonds van het denkbeeld uittegaan, dat schending opzettelijk plaats hebbe. Overijling, zucht naar krijgsroem, opgewekte hartstocht, antipathie enz. mogen nimmer het algemeen welzijn in de waagschaal stellen.

Een officier behoort — liefst met witte vlag en hoornblazer — den troep tegemoet te gaan, in beleefde termen te waarschuwen, dat de patrouille zich op neutraal gebied bevindt, te verzoeken •onverwijld terugtekeeren en, bij weigering, te wijzen op de ernstige gevolgen eener schending van neutraal gebied. Eerst wanneer op dit alles geen acht wordt geslagen, moet tot het gebruik der wapenen, zij het bij wijze van protest, worden overgegaan.

Een rapport van het voorval behoort onverwijld aan de regeering te worden gemaakt, zoo mogelijk geconstateerd door een burgerlijk regeeringsbeambte als getuige.

Zulk een op zich-zelf staand feit heeft — ook wanneer de schending door de wapenen is bestreden — nog niet onvermijdelijk den oorlog ten gevolge.

Het is toch mogelijk, dat de bevelhebber, die de schending pleegde, dit zonder last deed, doch zijne dwaling en onwetendheid achter overmoed heeft trachten te verbergen. De onzijdige Staat kan derhalve beginnen bij de regeering der schendende oorlogspartij protest in te dienen en, des noods, bij ernstige overtreding, genoegdoening te eischen. Yan de houding dezer regeering hangt het alsdan af, welke volkenrechtelijke gevolgen uit de schending zullen voortvloeien.

Sluiten