Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenstemming: blijven. Redenen van humaniteit en politieke overwegingen zullen echter meestal den Staat nopen niet aftewijken van het internationale gebruik, volgens hetwelk omtrent de toelating van de strijdkrachten van oorlogspartijen op maritiem gebied juist het omgekeerde geschiedt van hetgeen te land plaats heeft.

De reden daarvoor is, dat het leger, als vertegenwoordiger van een vreemd Souverein, rechtstreeks met het neutraal territoor in aanraking komt, terwijl van het oorlogsschip slechts het omhulsel wordt ontvangen. Wat binnen dat schip omgaat is den onzijdigen Staat onverschillig; het blijft onder de jurisprudentie van den Staat, wien het schip behoort.

In Nederland zijn, bij Kon. Besluit van den 2d(-'n Februari 1893 (Stbl. N°. 46), bepalingen getroffen en openbaar gemaakt betreffende de toelating van oorlogsschepen van vreemde Mogendheden in 's Rijks zeegaten, havens en binnenwateren, ook in gewone tijden.

Heffter (§ 150) grondt de toelating der oorlogsschepen op het beginsel: schip is territoor. De toelating heeft bovendien, ook volgens Ortolan '), eene natuurlijke oorzaak. Eene strijdmacht te land heeft slechts te doen met den vijand, eene ter zee bovendien met het element. Op het land worden levensmiddelen en drinkwater aangetroffen, ter zee kan de voorraad slechts in havens worden aangevuld. Averij kan het leven der opvarenden in gevaar brengen. Reparatiën aan het schip moeten dus, evenals het koopen van victualiën en het innemen van drinkwater, uit een menschlievend oogpunt, in bevriende havens worden toegestaan.

Oorlogsschepen van oorlogspartijen, in neutrale havens toegelaten, behooren zich aan de politievoorschriften te onderwerpen, welke voor de havens bestaan of worden verordend.

Krijgsgevangenen, in onzijdige havens aan wal gezet, herkrijgen bij het betreden van neutraal territoor hunne vrijheid of worden geïnterneerd.

Op neutraal gebied toegelaten koopvaardij- of oorlogsschepen mogen daar niet worden aangevallen of prijsgemaakt.

Het gevecht in open zee aangevangen moet binnen neutraal zeegebied worden gestaakt; vervolging evenzeer.

Een oorlogsschip, dat den strijd op neutraal gebied ontwijkt en binnen eene neutrale haven de vervolging ontvlucht, moet worden op- en in bescherming genomen door den onzijdigen Staat.

1) Diplomatie de la mer, II, p. 241.

Sluiten