Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spraak van den Staat te kort schiet, om in diens bezet gebied voldoende veiligheid voor de troepen te waarborgen (soms bjj juries). dan kan het legerbestuur, in uiterst geval, de rechtspraak weder in handen nemen. Hiervan behoort te voren afkondiging te geschieden.

Zijn, na het sluiten van den vrede, door onderbevelhebbers vijandelijkheden bedreven, dan moet de aangebrachte schade vergoed of' zoo mogelijk hersteld worden.

Vijandelijkheden uit onbekendheid met het sluiten van vrede, te goeder trouw bedreven, geven geen aanleiding tot rechtmatige klacht. Die ze bedreef draagt echter, ofschoon onwillekeurig schuld. Hij behoort de schade te vergoeden, de sedert den vrede bezette plaatsen, forten of vestingen te ontruimen, prijsgemaakte schepen en in bezit genomen kassen weder te geven.

Het vredesverdrag verleent, uitdrukkelijk of stilzwijgend, ctlycnieewe ciwncstic voor alle schaden, nadeelen of gewelddadigheden, tijdens den oorlog, door onderhoorigen van de oorlogspartijen veroorzaakt of aangericht.

Handelingen, in strijd met de wijze van oorlogvoeren tusscheti beschaafde natiën, worden tegenwoordig veeltijds van de amnestie uitgesloten.

Amnestie is een overblijfsel van den tijd, toon tegen den vijand alles geoorloofd was en de oorlogstoestand tot dekmantel diende om aan ongebreidelde hartstochten vrij spel te laten. Voor de hoofden van plunderbenden was het van groot belang, dat zij met den vrede niet meer tot verantwoording over hunne wanbedrijven konden worden geroepen. Zij zorgden dus voor het opnemen van amnestie-bepalingen in de verdragen. Het haken naar vrede en rust en het verlangen om den geesel des oorlogs afgewend te zien, maakte ook later toegeeflijk, waar het geleden rechtsverkrachtingen betrof, te meer daar men tegen rechtsverkrachting in de toekomst niet was gewaarborgd.

Het algemeen belang, althans dat van het oogenblik, scheen dus met de amnestie gebaat. Bij de menigte euveldaden in een oorlo°' gepleegd, zou de reeks van aanklachten wegens \ ergrijpen licht tot hervatten van oorlog kunnen leiden. De amnestie fair aan die klachten het zwijgen op.

Ook thans vindt men de amnestie in meest alle vredesverdragen onder de voorwaarden uitdrukkelijk opgenomen, en voor het geval dat niet is geschied, wordt zij toch stilzwijgend erkend.

Sluiten