Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne regeeringen te beantwoorden, dan door te trachten, in de internationale strekkingen, vaate beginselen te dezen opzichte te

b'voorzien van voldoende volmachten, zijn de vo,,m.elde getna<;htio-den overeengekomen zich te verstaan nopens de middelen om dft doel te bereiken, en, het eens geworden zijnde, hebben zij de hier volgende plechtige verklaring vastgesteld:

S g Sudfge vhfdSFde'Cfike lading, me. uitzonde-

rl,8^Te0o0SK,,iïSd ta, met uitzondering van oorlogscontra-

bande, onder vijandelijke vlag niet te feiteliik wezen,

4°. De blokkade moet, om verplichtend te' ^jn, :teitüijk - ' dat wil zeggen door eene voldoende macht gehandhaafd, om de

hen uittenoodigen daarbij toetetieden. nipt

()vPT*tuiffd dat de grondbeginselen, die zij aankondigen, andere^dan mef dankbaarheid door de ^heele wereld kunnen worten ontvangen twijfelen de ondergeteekende gevolmachtigden "iet, SeSSn vin hunne regeeringen, om de aanneming daarvan al geK » d™ worden, bullen met een goeden uitslag bekroond

^Tegenwoordige verklaring ia en zal „iet verplichtónd zijn dan tusschen de Mogendheden, die daartoe zijn toegetieden ot dit nog zullen doen.

(Volgen de handteekeningen van de gemachtigden van Frankrijk. Groot-Britannië, Oostenrijk, Pruisen, Rusland, Sardinië en Turkije.)

Bijlage 3.

" Correspondentie in Maart 1894 gevoerd tusschen Portugeesche en Braziliaansche autoriteiten omtrent het asyl verl^"d aan Braziliaansche opstandelingen op Portugeesche ooilogsschepen.

Note de la légation portugaise au gouvernement brésilien.

Rio de Janeiro, 15 mars 1894.

Monsieur le Ministre,

j'ai 1'honneur de porter a la connaissance de Votre Exc. que, dans la matinée du 13, un groupe nombreux deis in™**» VJi, pendant plusieurs mois ont été en armes dans la baie de Rio de

Sluiten