Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

§ 1. De uitwendige geschiedenis van het thans geldende wetboek.

Het wetboek, dat op dit oogenblik ons strafproces regelt, is het Wetboek van Strafvordering, met de andere wetboeken ingevoerd den l8ten Oetober 1838 en in 1886, in verband met de inwerkingtreding van het Wetboek van Strafrecht, herzien en met dat wetboek in overeenstemming gebracht. Toen in 1838 de invoering van het Wetb. v. Strafv. plaats vond, nam dit wetboek de plaats in van den in 1811 ook hier te lande executoir verklaarden Code d'Instruction Criminelle. Dit wetboek was de eerste codificatie van het strafproces, die in ons land heeft gegolden; de onderscheidene pogingen, na 1795 aangewend, om voor het in de verschillende provinciën van de Unie geldend strafproces, dat in zoo menig opzicht onderling afweek, eene uniforme regeling in de plaats te stellen, leidden eindelijk wel in 1809 tot de vaststelling van het Wetboek op de regterlijke instellingen en regtspleging in het Koningrijk Holland, doch daar de invoering der nieuwe rechterlijke organisatie op moeilijkheden stuitte, was het wetboek nog niet in werking getreden op het oogenblik, waarop ons land bij het Fransche keizerrijk gevoegd werd. Toen in 1813 onze staat zijne zelfstandigheid herkreeg, werden al dadelijk bij het Besluit van 11 December 1813 Stb. n". 10 belangrijke wijzigingen in het geldende wetboek gebracht, vooral noodig geworden doordat men hier te lande de jury niet wenschte te behouden. Voor en na de vereeniging met België werden daarop verschillende commissiën benoemd om een nationaal wetboek samen te stellen. Gelijk dit ook bij het ontwerpen der andere

Sluiten