Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervolging in handen van deze laatste gelegd is. Elk strafproces berust op eene aanklacht van het openbaar ministerie, en de rechter is bij zjjn oordeel aan de feitelijke grenzen dier aanklacht gehouden. Intusschen is het er verre van af, als zou daarom het strafproces in dit opzicht geheel gelijk zijn aan het civiele geding, waarin slechts de rechterlijke beslissing wordt gevraagd over den tusschen partijen gevoerden rechtsstrijd. De taak van den rechter in het strafproces is, ook in ons recht, van veel uitgebreider aard.

Zooals gezegd is, elk strafproces begint met eene aanklacht van liet O. M. Alvorens die aanklacht te doen, is 'liet 0. M. bevoegd hetzij zelf hetzij door tusschenkomst der daartoe aangewezen opsporingsambtenaren een onderzolk in te stellen, ten einde de feiteljjke gegevens, voor de aanklacht noodig, te' \erzamelen. Is dit onderzoek voldoende, dan kan onmiddellijk de aanklacht volgen, zelfs in den vorm eener rechtstreeksche dagvaarding, door welke de zaak ter terechtzitting wordt aanhangig gemaakt (art. 141 1®. Strafv.). In dit geval ontbreekt dus elke aan de behandeling ter terechtzitting voorafgaande tusschenkomst van den rechter. Dikwijls echter zal de officier buiten staat zijn met de beperkte bevoegdheden, hem en zijnen ambtenaren gegeven, een voldoend voorloopig onderzoek in te stellen, vooral omdat hem het recht ontbreekt getuigen voor zich te doen dagvaarden. Alsdan kan door hem worden gerequireerd, dat dit onderzoek geschiede door den rechtercommissaris en dat door dezen „voorloopige informatiën" worden ingewonnen, hetzij omtrent het vermoedelijk gepleegde misdrijf hetzij mede omtrent den daarvan verdachten persoon. Dit onderzoek behoeft dus niet tegen een bepaalden persoon geritht te zijn. Is het afgeloopen, dan kan de officier, daar eene aanklacht door hem nog niet is geschied, de zaak geheel laten rusten, of hij kan hetzij de zaak rechtstreeks ter terechtzitting aanbrengen, hetzij een requisitoir bij de rechtbank indienen tot het verleenen van rechtsingang, al dan niet met bevel tot instructie. Ook door het laatstbedoeld requisitoir heeft de officier de vrije beschikking over zijn recht tot het doen der aanklacht verloren en is hij daarin afhankelijk geworden van de rechtbank. Wordt nu door de recht-

Sluiten