Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ministerie en door de ambtenaren of beambten, aangewezen om de leden van het Openbaar Ministerie terzjjde te staan en aan hen ondergeschikt; het kan ook worden opgedragen aan den van het O. M. onafhankelijke!) rechter commissaris en draagt dan den naam van voorloopige informatiën. Deze zelfde ambtenaar is ook belast met de eigenlijk gezegde instructie. Tusschen deze en de zooeven genoemde voorloopige informatiën bestaat bij veel overeenkomst ook belangrijk ver» schil. I)e voorloopige informatiën worden genomen door den recli ter-commissaris, alleen op requisitoir van liet O. M., zonder dat eenige voorafgaande tusschenkomst van de rechtbank noodig is. Daarentegen heeft eene instructie eerst plaats, jjadat door de rechtbank van de zaak is kennis genomen en rechtsingang tegen den verdachte is verleend '). Vóór de wijziging van het wetboek in 1886 werd die rechtsingang dikwerf eerst verleend, nadat bij de voorloopige informatiën het geheele onderzoek was afgeloopen, in welk geval de eigenlijke instructie, die bij alle vervolgingen ter zake van eene misdaad imperatief was voorgeschreven, niet veel meer was dan eene formaliteit. Dit is thans niet meer mogelijk, ingeval de maatregel der preventieve hechtenis wordt toegepast, omdat, zooals tevoren werd uiteengezet, een verleend bevel van voorloopige aanhouding ten hoogste twaalf dagen van kracht kan blijven, en dan, wil de preventieve hechtenis kunnen voortduren, een vonnis van rechtsingang moet worden gewezen. De werking der gerechtelijke instructie is dus thans belangrijk uitgebreid en daartegenover die der voorloopige informatiën ingekrompen.

§2. Het opsporingsonderzoek door het Openbaar Ministerie.

Het eerste onderzoek, dat moet geschieden, indien een strafbaar feit heeft plaats gevonden of daarvan het vermoeden be-

i) Het onderscheid tusschen voorloopige informatiën en instructie is ten onrechte wel eens daarin gezocht, dat de eerste alleen zouden loopen over de gepleegde daad en nog niet tegen een bepaalden persoon gericht zijn. De bepalingen onzer wet bewijzen ten duidelijkste, dat ook bij de voorloopige informatiën reeds van een bepaald aangewezen verdachte sprake kan zijn.

Sluiten