Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtuiging dienen , aan den beklaagde vertonnen en hem daaromtrent hooren'). Eene uitdrukkeljjke vraag , of hij ze erkent, is, na de wjjziging op voorstel van den heer Mackay in het artikel gebracht, niet meer noodigOok aan de getuigen kunnen, zoo dit noodig mocht /.jjn, de overtuigingsstukken worden vertoond.

(Zoo de beklaagde de stilte of de orde stoort, kan de president hem waarschuwen of hem bevelen zich te verwjjderen, art. 179 lid 2, welk bevel natuurljjk slechts dan zal gegeven worden, als de beklaagde in vrijheid is. Weigert hij aan dat bevel gevolg te geven, dan kan hij uit de zaal worden verwjjderd en zoo noodig gedurende den tijd der terechtzitting in bewaring worden gehouden. Bovendien zal hjj dan nog als schuldig aan het misdrijf van art. 185 Sw. kunnen worden vervolgd.

Hoewel dit uit de redactie van artikel 179 lid 2 niet onmiddellijk volgt, zal de verwijdering uit de gehoorzaal ook dadelijk kunnen worden gelast, zonder een voorafgaand bevel aan den beklaagde om zich te verwijderen, als dit bevel, omdat de beklaagde in hechtenis is, niet kan worden gegeven. Na de verwijdering van den beklaagde zal de behandeling der zaak worden voortgezet, en de uitspraak geschieden alsof de beklaagde tegenwoordig was. Zijn raadsman blijft met de verdediging belast.

In het ongewijzigde wetboek van strafvordering werd van de verwijdering van een of meer der beklaagden alleen gesproken tijdens het verboor van de getuigen. Art. 180 geeft thans aan de rechtbank de bevoegdheid die te bevelen, ambtshalve of op verzoek van eene der partijen, opdat een andere beklaagde buiten de tegenwoordigheid van den verwijderden beklaagde zal kunnen worden ondervraagd. Ook dan mag na diens terugkeer op straffe van nietigheid niet met de behandeling der zaak worden voortgegaan, voordat hem is medegedeeld wat er tijdens zjjne afwezigheid is voorgevallen.

Op gelijke wijze als aan de getuigen kunnen de officieren

') Dit voorschrift is niet op straffe van nietigheid gegeven: Hulshoff aant. ad. att.

s) Sniidt, 1 553.

Sluiten