Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inleveren ter griffie van het college, dat de veroordeeling heeft uitgesproken. De griffier houdt nauwkeurige aanteekening van den dag der inlevering. Hjj geeft daarvan kennis aan den ambtenaar van het openhaar ministerie, met do tenuitvoerlegging van liet arrest of vonnis belast, en verzendt het request onmiddellijk aan het departement van justitie, ter inlevering aan den Koning. De verdere behandeling van een aldus ingediend request wordt geregeld bij het Kon. Besluit van 13 December 1887, Stb. n°. 215.

Door de inlevering van een request volgens art. 337 wordt krachtens het tweede lid van dit artikel de tenuitvoerlegging van het vonnis geschorst, en deze schorsing blijft volgens°art. 339 voortduren, zoolang de Koning over een verzoek om gratie raadpleegt '). De regeering had voorgesteld die schorsing te doen afhangen van den wil van den veroordeelde, doch op een door den minister overgenomen amendement werd, met een beroep op den regel, „deliberante rege nihil innovand'um". e oude redactie hersteld en de schorsing van rechtswege gehandhaafd. s 6

Indien het verzoek om gratie is afgewezen of geen verzoek is ingediend, moet volgens art. 341 de tenuitvoerlegging zoo spoedig mogelijk geschieden, wanneer slechts de termijn is verloopen bij art. 336 bepaald en dus aan het voorschrift van dit artikel is voldaan. Hoewel de redactie van art 341 aanleiding zou kunnen geven tot twijfel, moet echter worden aangenomen, dat na de afwijzing van het gratieverzoek niet nog eens acht dagen met de tenuitvoerlegging moet worden gewachts).

) Ook dan wanneer het gratiereqnest niet binnen den termijn van art 336 en op de wijze voorgeschreven bij art. 337 wordt ingediend, zal, indien (le tenuitvoerlegging nog niet is aangevangen, deze volgens art. 339 worden geschorst. In verband daarmee staat de bepaling van art. 340. Volgens dit artikel zal, indien een reqnest aan den Hoogen Raad om advies is ingezonden de procureur-generaal daarvan onmiddellijk kennis geven aan den ambtenaar met de tenuitvoerlegging van het arrest of vonnis belast. Vgl ooknoeai t 6 van het aangehaalde besluit van 13 December 1887.

=) Aldus ten opzichte van het met art. 341 correspondeerende art 371

bl 290* Handl' StrafV" W' 550 eD d® B°Sch KemPer' a- P- MI

Sluiten