Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarentegen de rechter zonder voorafgaande mededeeling, dan zal de beklaagde binnen acht dagen nadat hem de beslissing van wege het openbaar ministerie is beteekend, daartegen in verzet kunnen komen mits hij, indien hij zich niet in verzekerde bewaring bevindt, te voren of bij het verzet woonplaats hebbe gekozen binnen de gemeente, waarin een der beide colleges of rechters, over wier bevoegdheid verschil bestaat, zitting houdt, artt 315 en 310.

De rechterlijke beslissing zal worden genomen, nadat op de terechtzitting een rapport zal zijn uitgebracht door den daartoe te benoemen rapporteur, en na gehoorde conclusie van liet O. M., art. 314. Het arrest of vonnis zal in eene openbare terechtzitting worden uitgesproken, en daarbij tevens, volgens art. 317, uitspraak worden gedaan over alle handelingen en vonnissen, welke door den rechter, a^in wien de zaak onttrokken wordt, mochten gedaan of gewezen zijn.

Wanneer het jurisdictie-geschil niet dadelijk wordt beslist, doch de mededeeling aan de partijen is bevolen, wordt, volgens lid 2 van art. 313, door de beteekening van het gedaan verzoek en het gegeven bevel de beslissing van het geding opgeschort Daarentegen kan het aangevangen onderzoek worden voortgezet, zoodat bij een positief jurisdictie-geschil het geval zich kan voordoen, dat door meerdere rechters-coinmissarissen tegelijkertijd eene instructie wordt gevoerd; een toestand, die zeker niet zonder bezwaar is. Indien tegen eene gevallen beslissing over een jurisdictie-geschil verzet is aangeteekend, wordt het uitwijzen der zaak door dit verzet van rechtswege geschorst, art. 315 lid 3.

§6. Van de wraking en verschooning van rechters.

Reeds in § 2 van de Eerste Afdeeling (bl. 14) spraken wij met een enkel woord over het in den vijftienden titel van het wetboek behandelde onderwerp. Hier hebben wij thans nog slechts met een enkel woord de wijze na te gaan, waarop over eene voorgestelde wraking of verschooning wordt beslist. De wraking kan, naar art. 321 bepaalt, geschieden zoowel door den J^laagde als' door het openbaar ministerie en moet, volgens de artt. 322 en 323,

Sluiten