Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hekend als de ontwerper der Unie van Utrecht, zijn de stamvaders der latere Stadhouders. Wat een maurits en een frederik hendrik tot bevestiging van de zelfstandigheid en een willem III voor den roem van Nederland hebben gedaan, weet ieder, die de geschiedenis van het vaderland kent.

Willem IV was de eerste erfelijke Stadhouder en de eigenlijke stamvader van het koninklijk geslacht.

Onze Grondwet omschrijft nauwkeurig de wijze waarop de kroon vererft. Eerst als de voorgeschreven bepalingen van dit erfrecht niet toegepast kunnen worden, moet de opvolger van den Koning benoemd worden, welke benoeming óf geschiedt door samenweiking van Koning en Staten-Generaal op voordracht des Konings, öf dooide Staten-Generaal alleen.

Beschouwen wij deze verschillende wijzen meer van nabij.

a. Het erfrecht. Dit is niet voor alle landen op dezelfde wijze geregeld. In het algemeen bestaan in Europa drie systemen van erfrecht, welke verschillen naarmate van de positie, welke door de vrouw wordt ingenomen.

In geen enkele monarchie is het recht der vrouw gelijk aan dat van den man, doch het verschil in positie vertoont groote afwijkingen.

Waar het beginsel der zoogenaamde Salische wet heerscht, zooals dit gold in het Frankrijk der Bourbons en nog geldt in Pruisen, Italië, België en Luxemburg, heeft de vrouw geen politiek erfrecht. Hiertegenover staat het zoogenaamde Castiliaansche stelsel, in Engeland, Spanje en Portugal gehuldigd, waar alleen in dezelfde linie de mannen de vrouwen uitsluiten.

Een tusschenweg volgt het systeem, dat ook het onze is, waarin de vrouw wel niet geheel is uitgesloten, doch eerst op den troon geroepen wordt als de geheele manstam ontbreekt.

Dit beginsel van ons erfrecht is duidelijk uitgedrukt in artikel 11 onzer Grondwet ')• Dit en andere artikelen dezer afdeeling hebben wel eenige wijziging ondergaan bij de Grondwetsherziening van 1887, doch niet met de bedoeling om in de algemeene regelen van erfopvolging materieele veranderingen te brengen, men wilde slechts den zin der bepalingen verduidelijken.

1) Art. 11. De Kroon gaat bij erfopvolging over op Zijne zonen en verdere mannelijke, uit mannen gekomen nakomelingen bij regt van eerstgeboorte , met dien verstande. dat bij vooroverlijden van een regthebbende diens zonen of verdere mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen op

Sluiten