Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het tweede lid van artikel 18 verklaart in welke volgorde de afstammelingen in deze gevallen aan de beurt komen, door te bepalen, dat de oudere lijn vóór de jongere komt en de mannelijke tak vóór den vrouwelijken, de oudere tak vóór den jongeren en dat in iederen tak mannen vóór vrouwen en ouderen vóór jongeren den voorrang hebben ').

Hieruit blijkt, dat, indien de kroon eenmaal op vrouwen en hare afstammelingen overgaat, in de eerste plaats de oudere lijn voor de jongere den voorrang heeft, zoodat een man uit een jongere lijn uitgesloten wordt door een vrouw uit de oudere lijn. In de lijn zelf echter komt de mannelijke tak vóór den vrouwelijken en bij gelijkheid te dien aanzien de oudere vóór den jongeren, in iederen tak eveneens weer mannen voor vrouwen en bij gelijkheid van geslacht ouderen voor jongeren. Voor het geval ook de hier bedoelde afstammelingen ontbreken, wordt voorzien in de troonsopvolging door de bepaling van artikel 14 2). Dan wordt tot den troon gerechtigd de prinses, door geboorte tot het huis van Oranje behoorende, die in de lijn van afstamming van Willem I het naast

van deze en van hare nakomelingen, gaat de Kroon over in de nedergaande vrouwelijke lijnen.

In deze gevallen heeft steeds de oudefe lijn vóór de jongere, de mannelijke tak vóór den vrouwelijken, de oudere vóór den jongeren en hebben in iederen tak mannen vóór vrouwen en ouderen vóór jongeren den voorrang.

1) Mr. Buys, III, blad/.. 42 wijst er op, dat door deze regeling een geringe wijziging in het erfrecht is gebracht, daar volgens de vóór 1887 geldende bepalingen de dochter van een zoon des konings de dochter haars vóóroverleden broeders uitsloot, wat nu niet het geval is: de mannelijke tak gaat vóór den vrouwelijken.

2) Art. 14. Bij ontstentenis van een opvolger, krachtens een der drie voorgaande artikelen tot de Kroon geregtigd, gaat deze over op de Prinses, door geboorte tot het Huis van Oranje-Nassau behoorende, die den laatst overleden Koning. in de lijn der afstamming van wijlen Koning Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau. het naast bestaat.

Bij gelijken graad van verwantschap heeft de eerstgeborene den voorrang.

Is de bedoelde bloedverwante des Konings vóór Hem overleden, dan treden hare nakomelingen in hare plaats, des dat de mannelijke lijn vóór de vrouwelijke en de oudere vóór de jongere en in iedere lijn de mannelijke tak vóór den vrouwelijken, de oudere vóór den jongeren en in iederen tak mannen vóór vrouwen en ouderen vóór jongeren gaan."

Sluiten