Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijzondere notulen gehouden worden van de geheime vergaderingen.

In nauw verband met de openbaarheid staat de bepaling, dat in geval van stemming, dit over zaken mondeling en bij hoofdelijke oproeping geschiedt ')• De afgevaardigde moet den moed hebben, om zijne overtuiging in het openbaar uit te spreken. Geene vrees voor kiezers, die achter hem staan, mag hem tegenhouden, en het minst de vrees om der Regeering ongevallig te zijn.

Bij het doen eener keuze echter, als bij de nominatie voor het voorzitterschap, of voor het lidmaatschap van den Hoogen Raad en van de Rekenkamer, bij de benoeming van den griffier enz. volgen de Kamers het stelsel van geheime stemming, waardoor een waarborg wordt gegeven, dat geen invloed van buiten op de leden werkt 2).

De spreker voert het woord, na het van den voorzitter gevraagd te hebben, van zijne zitplaats en staande. In onze Vertegenwoordiging is het gebruik eener tribune onbekend. Het reglement van orde geeft aan ieder lid de bevoegdheid, om tweemalen over elk onderwerp te spreken, tenzij de Kamer hem verlof verleent, dit meermalen te doen.

Voor het overige moeten alle besluiten genomen worden bij volstrekte meerderheid van de stemmende leden; bij het doen van eene keuze worden de niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes van het aantal afgetrokken. Staken de stemmen dan wordt, wanneer het te nemen besluit eene zaak betreft, de beslissing tot eene volgende vergadering uitgesteld; heeft de staking ook dan plaats, of heeft zij reeds plaats gehad in eene voltallige vergadering, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van

1) Art. 106. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid der stemmende leden opgemaakt.

Bij staken van stemmen wordt het nemen van het besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld.

In deze, en evenzoo in eene voltallige vergadering, wordt, bij staken van stemmen, het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

De stemming moet geschieden bij hoofdelijke oproeping, wanneer één der leden dit verlangt en alsdan mondeling.

2) Art. 107. De stemming over personen voor de benoemingen of voordragten in de Grondwet vermeld, geschiedt bij besloten en ongeteekende briefjes.

De volstrekte meerderheid der stemmende leden beslist; bij staken van stemmen beslist het lot.

Sluiten