Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naren is afgeschaft. Tot de belangrijkste bepalingen der thans geldende regeling behooren de volgende. Orderbriefjes, assignatiën. kassiersbriefjes en ander handelspapier aan toonder zijn van de formaliteit van registratie vrijgesteld. Van de acten van scheiding van roerende en onroerende zaken tusschen mede-eigenaren wordt, behoudens enkele uitzonderingen, een evenredig registratierecht geheven van 15 centen per f 100. — Acten van overdracht van onroerende goederen onder bezwarenden titel, waarvoor thans twee gulden per f 100 moet worden betaald, worden bezwaard met een recht van slechts 25 centen per f 100, wanneer de nieuwe overdracht geschiedt binnen een jaar, nadat de volle 2 % is betaald, met bijbetaling van het gewone recht evenwel voor het bedrag waarmede intusschen de waarde mocht zijn gestegen. — Van acten van ruiling van landerijen binnen het Rijk gelegen wordt 25 cent per f 100 geheven, en van acten van ruiling van oudere onroerende zaken, binnen het Rijk gelegen of gevestigd, twee gulden van elke f 100 der verkoopwaarde. Van de acten van huwelijksvoorwaarden is een rast recht verschuldigd van f 5; van die van oprichting of ontbinding van maat- of vennootschappen f 15. Voor brieven van meerderjarigverklaring komt een recht van f 30; voor die van beperkte „handlichting" f 10.

Op de rechten en boeten van registratie worden geen opcenten geheven.

Evenals voor het zegelrecht heeft de administratie het recht van parate executie. Een dwangbevel, uitgevaardigd door een ambtenaar van het bestuur, wordt door den kantonrechter executoir verklaard, waardoor, zoo de belastingschuldige niet betaalt, onmiddellijk tot de gerechtelijke ten uitvoerlegging door uitwinning zijner goederen kan worden overgegaan. Wil hij deze voorkomen, dan moet hij een eisch instellen, hij moet zich tegen de ten uitvoerlegging van het dwangbevel verzetten en vorderen, dat het worde vernietigd of buiten werking gesteld, op grond dat hij de van hem gevorderde belasting niet schuldig is.

Zooals hierboven bij de bespreking van het zegelrecht reeds is opgemerkt is de procedure een schriftelijke. Bij de terugvordering van onverschuldigd betaalde belasting wordt dezelfde procedure gevolgd 1».

1) Zie voor do schriftelijke procedure hier toepasselijk: Mr. [{. van Boneval Faure, Tiet Nederlandsclie Burgerlijke Procesrecht UI II Me druk blz. 11!! 120.

Sluiten