Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. De overige middelen, bijv. de opbrengst van uitgegeven acten voor jacht en visscherij, loodsgelden, rechten op mijnen, enz., zijn te verscheiden van aard, om ze afzonderlijk te beschouwen ').

Het financieel beheer wordt bestuurd door den minister van financiën. Voor zoover de administratie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen betreft, waarbij ook de waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken is ondergebracht, staat onder hem een hoofddirecteur. Bovendien is het rijk verdeeld in acht directiën 2), die weder in inspectiën zijn verdeeld.

Een afzonderlijke tak van den financieelen dienst wordt voorts gevormd door de administratie van het zegel, de registratie, de successie, de vermogensbelasting, de hypotheken en het kadaster, de staatsloterij, de domeinen, het geldelijk beheer der groote wegen, vaarten en veren en der visscherijen op de Schelde en de Zeeuwsche stroomen.

Voor de administratie van 's Rijks schatkist zijn in verschillende arrondissementen betaalmeesters 3) aangesteld, die belast zijn met alle ontvangsten voor den Staat en de provinciën, hetzij van de ontvangers, die ze hebben ingevorderd, of wel van de oorspronkelijke schuldenaars. Hun is tevens opgedragen het doen van alle betalingen voor rekening van den Staat en de provinciën, waartoe geen bijzondere comptabelen zijn aangewezen.

De algemeene bewaarplaats der gelden van den Staat is de Nederlandsche Bank te Amsterdam gevestigd, over welke instelling wij nog later spreken. Deze is kosteloos belast met de functiën van rijkskassier aldaar, alsmede te Rotterdam, waar de Bijbank is gevestigd, en in alle plaatsen, waar zij agentschappen heeft.

Alvorens dit hoofdstuk te eindigen, wenschen wij een enkel woord te wijden aan de munt.

Reeds van ouds oefenden in ons vaderland de Staten invloed uit op den muntslag, en poogden zij daardoor de willekeur der Lands-

1) De eerstgenoemde rechten zijn voor 1901 geraamd op f 132,000, de loodsgelden op f 2,300,000, de rechten op de mijnen f 11.155.

2) De directiën zijn Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Zwolle, Arnhem, Middelburg, 's-Hertogenbosch en Maastricht.

3) Hun aantal bedraagt 22.

Sluiten