Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De krijgsraden bij de zeemacht komen hier te lande bijeen aan boord van de wachtschepen; in volle zee, op het oorlogschip zelf. Het ambt van openbaar aanklager wordt daarbij door den comrnandeercnde-offlcier opgedragen aan een fungeerend fiscaal (een officier van de administratie).

Om te doen uitkomen hoezeer verouderd het militaire strafproces aan onze moderne begrippen van strafrechtspleging moet voorkomen, willen wij hier in 't kort den gang van het militaire strafproces nagaan, waaruit zal blijken op hoevele punten dit van het burgerlijke strafproces afwijkt ')•

Het voorloopig onderzoek (voorloopige informatiën) wordt niet aangevangen op vordering van den A. M., die ook overigens niet op gelijke lijn mag worden gesteld met het openbaar ministerie bij de burgerlijke rechtspleging 2). Het heeft plaats door den Korpscommandant en den Garnizoens-commandant, welke laatste, na ingewonnen advies van den A. M., beslist of de zaak door den krijgsraad zal worden berecht, waarmede is uitgemaakt, dat het proces tot het einde toe zijn beloop moet hebben. De gerechtelijke instructie heeft daarna plaats onder den naam van informatie voor Officieren-Commissarissen, die in elk proces moet worden gehouden en waarin het zwaartepunt van het geheele proces is gelegen. De

1) Zie uitvoeriger het door ons geciteerde werk van Collette en van Dijk.

2) Prof. Mr. M. S. Pols in zijn praeadvies voor de Vergadering der ^ederlandsche Juristenvereeniging van 1881 (Onderwerp: „In het nenschelijk dat speciale rechtscollegiën oordeeleu over misdrijven door Militairen f/epleegd ? Zoo ja, over alle die misdrijven f en hoe moeten die collegiën dan zijn samengesteld?") zegt daaromtrent o. m. het volgende (Hand. Jurist. Ver. 1881 I, bladz. 254 v.): „Ik noem die instelling (der AuditeursMilitair) eene eigenaardige, en eenige nadere verklaring is wellicht niet overbodig, omdat men zich meestal van die instelling een onjuist denkbeeld vormt. Gewoonlijk ziet men in de Auditeurs ambtenaren van het Openbaar Ministerie, iets dergelijks als bij de gemeene strafvordering de Officieren van Justitie zijn, behalve dat ze bovendien met allerlei niet dat ambt onvereenigbare functiën zijn belast. Deze opvatting is onjuist. Zoowel feitelijk als rechtens is het ambt van den Auditeur-Militair in vele opzichten geheel verschillend van dat van de ambtenaren van het Openbaar Ministerie.

Wilde men dat ambt in enkele woorden karakteriseeren, dan zou men de Auditeurs moeten noemen de rechtskundige adviseurs en adsistenten der militaire autoriteiten en vierscharen, met de rechtspleging belast." Zie voor de beschrijving hunner werkzaamheden verder ter plaatse.

20

Sluiten