Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tófteri™rdjn,i?unie TT utrecht 8eh"u«- ^ «««<•

ia,'f , , mannelijke ingezetenen tusschen 18 en 60 ieer hT v "gemonsterd en opgeschreven", opdat, wan-

wLeS LThtf Dus el T' °ïer he" V00r de° kr«^ie»« oraen beschikt. Dus eene , conscriptie " zonder loting. met andere

rhr r:raIg7T dienstplicht Dezc was eveneens geleeen in bedoeling der Pacificatie van Gent»). Gelijk bekend i* "sawn

onze voorvaderen de voorkeur aan het in dienst nemén van t,™

Dlachtwaaronder 2witsersche en Duitsche eene belangrijke phats

S hr m, T.fmen- Eene enkele raaal- zooal* in SS! moei

S ZTl W °pr0epl"e van ••»**—• en mZr' rkmg der schutterijen, overigens bleef het eene doode letter

Pp ^ °hPZ,1(; trachtte de omwenteling verandering te brengen

k°mT ^ GerSte Regeling vaaSe

j "V ^ Vergadering reglementen uit op de bursrerwaneniL In de Staatsregeling van 1708 zelve vond onderT

het 2lJ"C "'aat")' Iets ^ dan

et voorschrift zelf bleek de verwezenlijking te zijn. Zii stuitte af «>P agemeenen weerzin en tegenwerking. De Staatsregeling van

' Terwiü de *?■ WrpUchtinV door de aanmoediging.

lerwijl de Staatsregeling van 1805 en de constitutie van isn«

dTcontip?nS iT611- W? tii)dens de ^ransche overheerschhig ie consci ïptie met loting en plaatsvervanging ingevoerd \a het

herstel der onafhankelijkheid viel het zeer moeilik d ze gehate

instelling op te heffen. Bij het tot stand komen der GrSwefvan

1) Krachtens art. 2 verbond men *_♦.

XTC1 *"te

nen t* Bataafscli burger is verplicht, tot dat einde de wape-

.r4vÏT" " ^ °P ie "" ™ wuPen voerende ^„n «*£

Sluiten