Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na de opheffing van den staat van oorlog of van den staat van beleg wordt door de Kroon aan de Staten-Generaal mededeeling gedaan van hetgeen door het militair gezag krachtens zijn buitengewone bevoegdheid is verricht.

In geval van staat van oorlotj zijn de besturen van en de ambtenaren in dienst bij provinciën, gemeenten, waterschappen, veenschappen en veenpolders verplicht aan het militair gezag de inlichtingen te verschaffen, welke van hen verlangd worden en tot het verstrekken waarvan zij in staat zijn.

Politieverordeningen en keuren kunnen door het militair gezag in overleg met het betrokken burgerlijk gezag worden gewijzigd of geschorst en nieuwe worden vastgesteld.

De voorschriften van Arbeids-, Veiligheids- en Hinderwetten kunnen buiten werking worden gesteld.

De bevoegdheden van den commissaris der koningin en van den burgemeester ten aanzien van de handhaving der orde gaan op het militair gezag over '). Zoowel schutterij en vrijwilligerskorpsen als politie en brandweer treden onder zijn bevelen. Zoo noodig wordt de dienst van beide laatstgenoemde door het militair gezag geregeld, dat ook eene geheime politie kan instellen.

In overleg met het burgerlijk gezag worden, indien noodig, de maatregelen vastgesteld, welke genomen moeten worden om te voorzien in het onderhoud van inwoners en bezetting. Mocht zulks noodzakelijk blijken, dan kan daartoe elke plaats zelfs tegen den wil van den rechthebbende worden betreden. De daartoe strekkende schriftelijke algemeene of bijzondere last, wordt, indien nasporing in eene woning of huiszoeking noodig is, slechts aan een officier verstrekt, die van zijn bevindingen proces-verbaal opmaakt.

Voorzoover dit niet bij do wet is geschied, stelt het militair gezag, na overleg met het betrokken burgerlijk gezag, zoo noodig regelen vast met betrekking tot het verleenen van hulp door de bevolking bij de militaire werkzaamheden. Het is ook bevoegd alles te doen wegruimen wat aan de behoorlijke verdediging in den weg staat, dit laatste echter, tenzij de wet anders bepaalt of het tegendeel is overeengekomen, niet dan onder schadeloosstelling.

Wegen, wateren, terreinen en gebouwen kunnen in gebruik genomen worden op dezelfde wijze en met inachtneming derzelfde bepalingen als boven voor het stellen van inundatiën is beschreven.

1) Zie bladz. 314 v.

Sluiten