Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij Koninklijke boodschap van 16 Juni 1899 werd bij de Tweede Kamer een ontwerp van wet ingediend, houdende maatregelen tot behoud en ter verzekering der bestemming van vicariegoederen. Bij de daarbij behoorende Memorie van Toelichting was als bijlage gevoegd een nota betreffende den rechtstoestand der geestelijke goederen, waaraan het bovenstaande voor een groot gedeelte is ontleend. De behandeling van dit ontwerp was nog niet verder gevorderd dan het Voorloopig Verslag, toen het in September 1901 door het nieuw opgetreden ministerie werd ingetrokken.

De algemeene belangen der gemeenten, behoorende tot de Nederlandsche Hervormde Kerk '), zijn toevertrouwd aan de Algemeene Synode, die de Kerk vertegenwoordigt en voor haar in rechten optreedt. Zij bestaat uit 19 leden waarvan 13 predikanten en 6 ouderlingen, afgevaardigd door de Provinciale Kerkbesturen en de Commissie voor de zaken der Waalsche Kerken, en houdt hare gewone jaarlijksche vergadering eenmaal 's jaars te 's-Gravenhage, aanvangende den derden Woensdag in de maand Juli. De verkiezing heeft volgens daartoe gestelde regelen plaats, de leden en hunne plaatsvervangers (secundi) worden telkens voor drie jaren gekozen, zóó dat jaarlijks een derde gedeelte aftreedt. Bovendien hebben twee hoogleeraren voor de theologische faculteit in die vergadering zitting, die daartoe naar een vast rooster uit verschillende Universiteitssteden worden opgeroepen. De laatstgenoemden hebben slechts eene adviseerende stem, evenals de quaestor-generaal en de secretaris die ook zitting hebben.

Is de gewone jaarlijksche vergadering der Synode niet bijeen, dan worden de belangen der hervormde kerk behartigd door de algemeene Synodale Commissie, die uit den voorzitter, vice-voorzitter, den secretaris, drie predikanten en drie ouderlingen, zooveel mogelijk uit de verschillende kerkressorten door de Synode te benoemen, bestaat.

Zij vergadert gewoonlijk tweemalen 's jaars, eens in het voorjaar en eens in het najaar, te 's-Gravenhage. Zij bereidt de werkzaamheden der Synode voor, en is aan haar verantwoordelijk. Ook spreekt zij recht in kerkelijke zaken in het hoogste beroep.

De gemeenten zijn vereenigd tot classen; de gezamenlijke classen

1) Zie Reylementen voor de Nederlandsehe Hervormde Kerk door L. Overman , Secretaris v. d. Alg. Synode.

Sluiten