Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Voor de verklaring van het nieuwe artikel is ten slotte in het oog te houden, dat het artikel algemeen van verordeningen spreekt, en dat de strafverordeningen, de keuren of politieverordeningen, slechts een onderdeel zijn, zoodat ook daarom in het artikel in het minst niet ligt opgesloten, dat nu alle waterschapsbesturen, zonder onderscheid, aan het artikel een recht zouden ontleenen om ook strafverordeningen te maken. Integendeel de door de wet te stellen regels beheerschen alles."

„ De Minister van Binnenlandsche Zaken zeide: „ Misschien had men ook kunnen zeggen binnen de perken door de wet gesteld, zooals mijn geachte ambtgenoot straks zeide, maar wij meenen, dat het hetzelfde is; wij meenen, dat de bedoeling is, dat de wet kan aanwijzen binnen welke perken die bevoegdheid kan gegeven worden, dat zij ze niet aan allen behoeft te geven."

„ In haar antwoord op het verslag der Eerste Kamer teekende de Regeering op dit artikel aan:

„ „ Bij dit artikel wordt in beginsel de bevoegdheid der waterschappen erkend, tot het maken van verordeningen, volgens regels door de wet te stellen.

„ „ Die bevoegdheid is volgens het grondwettig artikel beperkt tot het huishoudelijk behing dier instellingen. En hierin ligt genoegzame waarborg tegen de vrees voor uit deze bevoegdheid voortvloeiende nadeelige gevolgen.

„„Aan het woord „verordeningen" moet ruimere beteekenisworden toegekend, omdat „ keuren " verordeningen zijn met strafbepalingen en er ook verordeningen, zooals instructién en dergelijke, bestaan, zonder strafbedreiging.

„„Volgens de toelichting in de Tweede Kamer gegeven, is het niet de bedoeling van het artikel om het recht der waterschapsbesturen tot het maken van verordeningen in den wijdsten omvang te vestigen. Veeleer moet aan het grondwettig voorschrift „volgens regels door de wet te stellen" eene ruime beteekenis worden toegekend , zoodat eene opdracht aan de Provinciale Staten, om hierin handelend op te treden en van hen de strafwetgevende bevoegdheid van sommige waterschappen afhankelijk te stellen, niet buitengesloten is. Men zie de rede van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

„„Voorts zal kunnen worden voorgeschreven, de goedkeuring der politieverordeningen door Gedeputeerde Staten, evenals thans geschiedt. Daarenboven zullen ongetwijfeld voorschriften worden gege-

Sluiten