Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze wet gegeven, wordt uitgesloten ') (art. 4). Aan Provinciale Staten is voorts de bevoegdheid gegeven ten aanzien van den dienst en het gebruik van de spoorwegen der tweede categorie, voor zooveel punten betreft niet bij de wet voorzien of aan regeling bij algemeenen maatregel opgedragen, voorschriften te geven en evenzoo, onder goedkeuring der Kroon, aan den gemeenteraad, indien bijzondere omstandigheden van plaatselijken aard dit noodig maken.

Ter uitvoering dezer wet zijn vastgesteld bij K. B. van 18 Augustus 1902, Stbl. n°. 170, een algemeen reglement voor de spoorwegen, bedoeld in artikel 1 der wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118), [Locaalspoorwegreglement 1902, deelen A en B] en een reglement, houdende vereenvoudigde bepalingen voor spoorwegen, als bedoeld in artikel 1 der wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118), op welke geen vervoer plaats heeft dan met eene snelheid van ten hoogste vijf en dertig (35) kilometer per uur [Vereenvoudigd Locaalspoorwegreglement 1902]; en bij K. B. van 31 Juli 1902, Stbl. n°. 162, een algetneen reglement voor de spoorwegen, bedoeld in artikel 2 der wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118) [Tramwegreglement 1902].

Het K. B. van 18 Augustus 1902, Stbl. n°. 170, bepaalt daarbij uitdrukkelijk, dat het Algemeen Reglement voor den dienst op de spoorwegen 2) niet zal gelden, terwijl het Algemeen Reglement voor het vervoer op de spoorwegen 2), voor zoover het tegendeel niet is bepaald, van kracht blijft. Van de door ons medegedeelde voorschriften der spoorwegwet wordt in het Locaalspoorwegreglement 1902 slechts afgeweken ten aanzien van het postvervoer, dat beperkt is tot het vervoer der brievenmalen en der ambtenaren.

Het Vereenvoudigd Locaalspoorwegreglement 1902 geldt slechts voor de spoorwegen, waarop geen vervoer plaats heeft dan met eene snelheid van ten hoogste 35 K.M. per uur, indien het door den Minister op verzoek van bestuurders toepasselijk is verklaard, eene verklaring waarop de Minister ten allen tijde kan terugkomen.

Voor de spoorwegen, waarop het toepasselijk is verklaard, geldt zoomin het Locaalspoorwegreglement 1902 als het Algemeen reglement op het vervoer op de spoorwegen, die, naast en met inachtneming van de voorschriften in het reglement zelf gegeven, worden

1) Met deze spoorwegen kunnen door de Kroon, den Raad van State gehoord, worden gelijkgesteld de spoorwegen, waarop in hoofdzaak geen ander dan zoodanig vervoer plaats heeft.

2) Zie bladz. 495.

Sluiten