Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderworpen aan de regelen en perken, door de wetten betreffende de algemeene belastingen gesteld ').

De Grondwet van 1X87 kent aan Provinciale Staten in dit opzicht meer zelfstandigheid toe. Zij bepaalt, dat een besluit der Staten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van eene provinciale belasting in het vervolg slechts onderworpen zal zyn aan de goedkeuring des Konings, doch onder de voorwaarde, dat de wet algemeene regels omtrent deze belastingen zal geven 2). Zoolang deze wet niet is tot stand gekomen, zullen natuurlijk de voorschriften der bestaande Provinciale wet moeten worden gevolgd s).

In het hierbedoelde nieuwe Grondwetsartikel is in een derde lid thans ook met speciale betrekking tot de provinciale belastingen een bepaling opgenomen, die als algemeen voorschrift vervat was in het laatste lid van art. 131 der Grondwet van 1848. Dit luidde: , Zij (de Staten) zorgen dat de doorvoer en de uitvoer naar en invoer uit andere provinciën geene belemmering ondergaan." Zoo geredigeerd was het een algemeene voorwaarde door den Grondwetgever aan de uitoefening van het zelfstandig provinciaal gezag verbonden, thans is dit voorschrift meer in overeenstemming met zijn economisch karakter weer alleen verbonden aan de uitvaardiging van belastingverordeningen. De bedoeling is duidelijk om overeenkomstig de beginselen van den vrijen handel te beletten, dat door het heffen van rechten, de provinciën zouden trachten ten koste van het algemeen eigen nijverheid te bevoordeelen.

De voornaamste belastingen, welke door de provinciën worden geheven, zijn opcenten op de hoofdsom der rijksbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen en op het personeel, verder eenige heffingen op het gebruik van provinciale wegen, werken en inrichtingen 4).

1) Art. 117 Prov. wet.

2) Art. 136 lc en 2® lid. Elk besluit der Staten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van eene provinciale belasting, behoeft de goedkeuring des Konings.

De wet geeft algemeene regels ten aanzien van de provinciale belastingen.

3) Add. art. II. Zie boven bladz 23.

4) De provincie Noord-Brabant heeft eene belasting op paarden en andere trekdieren, waarvan oorspronkelijk de opbrengst haar in staat moest stellen in het onderhoud der provinciale wegen en in den jaarlijkschen afkoop der tolheffing op de Rijks- en andere wegen in de provincie te voorzien. In verband met de afschaffing der tollen op de Rijkswegen

Sluiten