Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen aangesteld en ontslagen, tenzij de Staten zeiven dit aan zich gehouden hebben, of de wet anders beveelt. De griffier en andere ambtenaren worden door hen in hunne bediening geschorst '). Zij dienen der Hooge Regeering van raad en advies, en brengen jaarlijks een uitvoerig verslag uit van den toestand der provincie 2), welke verslagen uit een statistisch en administratief-rechtelijk oogpunt van groot belang zijn.

De besluiten van Gedeputeerde Staten zijn aan denzelfden regel als die der Provinciale Staten onderworpen, dat zij n.1. niet mogen strijden met de wet of het algemeen belang. Ook hunne besluiten kunnen door den Koning vernietigd of geschorst worden, waarvoor, even als voor de besluiten der Provinciale Staten, de Raad van State gehoord moet worden 3).

In verband met het beheer der inkomsten van de provincie staat ook de verplichting van Gedeputeerde Staten, om over elk dienstjaar verantwoording te doen van de enkel provinciale- en huishoudelijke inkomsten en uitgaven, onder overlegging eener rekening, welker cijfers door de Rekenkamer deugdelijk zijn verklaard 4). Deze verantwoording wordt aan elk lid der Staten toegezonden, en door dit college onderzocht in de zomervergadering, die op het jaar, waartoe zij betrekking heeft, volgt. Bij de beraadslaging daarover onthouden Gedeputeerde Staten zich van medestemmen 5).

Uit den aard der zaak zijn Gedeputeerde Staten ook overigens wegens de dagelijksche leiding en uitvoering der zaken verantwoording schuldig aan Provinciale Staten 6), terwijl zij daarbij gebonden zijn aan eene instructie, die door laatstgenoemd college onder 'sKonings goedkeuring wordt vastgesteld 7). Gedeputeerden stellen evenwel hun eigen reglement van orde vast, behoudens goedkeuring door Provinciale Staten 8).

De Gedeputeerde Staten oefenen ten slotte administratieve rechtspraak uit 9). In verschillende gevallen zijn zij bij wet of provinciaal

1) Art. 156 ibid.

2) Artt. 162 en 165 ibid.

3) Art. 166 Prov. wet j'° art. 22 Wet op den Raad v. State (1861, S. 129).

4) Art. 119 Prov. wet. Zie ook boven bladz. 568.

5) Art. 120 ibid.

6) Art. 163 ibid.

7) Art. 150 ibid.

8) Art. 91 ibid.

9) Zie over het karakter dezer rechtspraak uitvoeriger, bladz. 287 v.

Sluiten