Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is hij gehouden een zakelijken borgtocht te stellen, welke in den regel althans een tiende van de ontvangst, doch nimmer minder dan f 100 zal bedragen ')•

§2. Bevoegdheid van het gemeentebestuur.

De betrekking waarin de gemeente staat tot het geheele Rijk en tot de provincie, heeft voor het bestuur der gemeente hetzelfde stelsel doen aannemen als voor de Provinciale Staten. Het treedt aan de eene zjjde als agent van het algemeene Rijks- en provinciaal bestuur op, aan de andere zijde is het met de behartiging van de huishoudelijke belangen der gemeente belast. In zijne eerste hoedanigheid is het verplicht mede te werken tot de uitvoering van al de wetten, algemeene maatregelen van bestuur, alsmede van de provinciale verordeningen die deze medewerking vorderen 2), en is het gehouden over alle zaken de gemeente betreffende, der Hooge Regeering van bericht en raad te dienen 3). Zoo is het verplicht — om ons slechts tot een enkel voorbeeld te bepalen — de wettelijke voorschriften met betrekking tot het onderwijs op te volgen. De wet toch op het lager onderwijs schrijft voor, dat in elke gemeente openbare scholen moeten zijn, terwijl de wet op het middelbaar onderwijs eveneens vordert, dat in gemeenten van meer dan 10000 zielen burgerdag- en avondscholen moeten opgericht worden. De gemeente kan zich aan de haar daarbij opgelegde verplichting niet onttrekken; zij is gehouden de wettelijke voorschriften te helpen

1) In gemeenten, echter, „waar de geringheid van ontvangst en belooning eene afwijking van den regel schijnt te eischen", kan onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten een persoonlijke borgtocht worden gesteld. Zie art. 109 Gem. wet.

2) Art. 144, 3C lid. Wanneer de wetten, algemeene maatregelen van

bestuur of provinciale verordeningen het vorderen, verleenen de gemeente¬

besturen hunne medewerking tot uitvoering daarvan.

De Grondwet van 1848 miste een dergelijke bepaling. Dit neemt niet

weg, dat de verplichting toch op het Gemeentebestuur rust krachtens

art. 126 Gem. wet. In zooverre stemt het nieuwe Grondwetsartikel evenwel niet met de Gemeentewet overeen, dat deze ook gewaagt van Koninklijke bevelen, die betrekking hebben tot de uitvoering van wetten en algemeene maatregelen van bestuur.

8) Art. 124 Gem. wet.

Sluiten