Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boven de uitkeering, waarover wij hier gesproken hebben, genieten de kleinere gemeenten, in verband met de veelvuldige diensten, welke bij de uitvoering van wetten, en administratieve regelingen en bij het inwinnen van informatiën door de gemeentebesturen aan het centraal gezag worden verleend, waardoor ook aan de burgemeesters en secretarissen hoogere eischen moeten worden gesteld, een bijdrage overeenkomende met een vierde van de som der jaarwedden voor burgemeester en secretaris vastgesteld doch niet hooger dan ƒ 600.

In verband met de totstandkoming dezer regeling is gebroken met de gewoonte op de begrooting voor het Departement van Binnenlandsche Zaken een algemeene post uit te trekken voor ondersteuning aan noodlijdende gemeenten; is het thans noodig dat boven de gewone Rijksuitkeering subsidie aan een gemeente wordt verleend ter gemoetkoming in de kosten van haar huishouding dan geschiedt dit slechts, wanneer door de provincie een gelijk bedradwordt beschikbaar gesteld ').

1) In aansluiting van hetgeen wij boven opmerkten, dat de Rijksuitkeering zooals deze thans is geregeld bijna alle elasticiteit mist, daar het cijfer per inwoner eens voor altijd is vastgesteld, zij hier medegedeeld, dat bij Koninklijk besluit van 1 Juli 1903 n«. 40 (Stscrt. n«. 155) een Staatscommissie is ingesteld voor een onderzoek naar den financieelen toestand der gemeenten en ter voorbereiding van wettelijke maatregelen, waardoor die toestand op duurzame grondslagen kan worden gevestigd.

Deze Staatscommissie zal de volgende vragen hebben te beantwoorden:

1°. In hoeverre is de financieele toestand van de onderscheidene categorieën van gemeenten bevredigend of ongunstig te noemen?

2° Welke zijn voor de verschillende categorieën van gemeenten de oorzaken, die haren financieelen toestand bevredigend of ongunstig doen zijn?

3®. Mag worden aangenomen, dat de financieele toestand der gemeenten. voor zoover die thans bevredigend is, aan zich zelf overgelaten, bevredigend zal blijven, of dreigt hij te verslechteren, alsmede dat die toestand, waar hij thans ongunstig is, zonder nadere maatregelen uit zich zelf zal beteren of dreigt hij te verergeren?

4°. Welke maatregelen kunnen genomen worden om, waar de financieele toestand bevredigend is, maar bedreigd wordt, dien te bestendigen, en, waar hij als ongunstig voorziening eischt, hem voor eene reeks van jaren op beteren voet te brengen en zulks zonder aanmerkelijke schade voor de financiën van het Rijk te veroorzaken ?

Sluiten