Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en abolitie aan inlandsche vorsten, voor de regeling van de heerendiensten, voor verklaringen, dat het algemeene nut onteigening vordert, enz. '). Zulk eene overeenstemming strekt tot waarborg, dat in dergelijke gevallen willekeur zooveel mogelijk tegengegaan worde. Bovendien heeft de Raad van Indie de bevoegdheid, den Gouverneur-Generaal voorstellen te doen. Kan deze er zich niet mede vereenigen, dan is hij verplicht ze mede te deelen aan den Minister van Koloniën, met opgave van zijne bezwaren, terwijl hij tevens den Raad kennis geeft van zijn besluit 2). Eindelijk kunnen aan de leden van den Raad bijzondere commissiën of zendingen worden opgedragen. Altijd echter zullen, behalve de vice-president, twee leden op de hoofdplaats moeten zijn 3).

De Raad van Indie bestaat uit een vice-president en vier leden, terwijl hij bijgestaan wordt door een secretaris. De GouverneurGeneraal is de voorzitter, maar kan het voorzitterschap opdragen aan den Luitenant-gouverneur-generaal of aan den vice-president van den Raad. Hij kan ook andere ambtenaren, alsmede officieren der zee- en landmacht uitnoodigen, de zittingen van den Raad bij te wonen, tot het geven van mondelinge inlichtingen. Het reglement van orde voor den Raad wordt door den Koning vastgesteld *).

Het is de Koning, die den vice-president en de leden benoemt; voor genen wordt eene voordracht gevorderd van den Ministerraad, voor dezen eene van twee personen, door den Gouverneur-Generaal opgemaakt, en aan den Minister van Koloniën toegezonden.

De vereischten zijn Nederlanderschap en dertigjarige leeftijd, terwijl zij geene andere staatsambten bekleeden mogen 5).

De Gouverneur-Generaal kan aan den vice-president opdragen zijne betrekking te vervullen, als hij door afwezigheid of ziekte verhinderd wordt, haar waar te nemen. Zelfs treedt de vice-president rechtens tijdelijk in die betrekking op, als zij open valt, en er geen Luitenantgouverneur-generaal is. Wanneer ook de vice-president afwezig is, benoemen de andere leden van den Raad in eene vereenigde zitting

1) Regeerings-regl. artt. 29 , 45 , 47, 52 2de lid, 57, 77. enz.

2) Art. 35 ibid.

3) Art. 36 ibid.

4) Art. 7 ibid.

5) Artt. 8 en 9 ibid.

Sluiten