Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrappen, zou de Koning de bevoegdheid verkrijgen ook aan het hoofd dier departementen Directeuren te plaatsen. Zijdelings werd echter eene belangrijke wijziging in de positie dezer hooge ambtenaren voorbereid. Bij de tegenwoordige organisatie toch missen zij de noodige zelfstandigheid, er bestaat geen rechtstreeksche samenwerking met den Gouverneur-Generaal. Alle zaken worden schriftelijk behandeld en gaan over de Algemeene Secretarie, waarvan het gevolg is, dat deze in plaats van een kabinet van den landvoogd te zijn een adviseerend karakter heeft gekregen en bij haar het zwaartepunt van het bestuur is gelegen. Het ontwerp—Van Dedem had ten doel hierin wijziging te brengen en wilde dit bereiken door de betrekking van Algemeen Secretaris te laten vervallen.

Wij willen hier in het kort de werkzaamheden der verschillende departementen nagaan ').

Tot den werkkring van het Departement van Justitie behooren: het personeel der rechterlijke macht; de advocaten en procureurs, deurwaarders, notarissen, tolken en translateurs, ambtenaren voor Chineesche zaken; de weeskamers; de boedelkamers; de toelating van Nederlanders, Westersche en Oostersche vreemdelingen in Nederlandsch-Indië ; de verwijdering van personen uit geheel NederlandschIndië of uit een bepaald gedeelte daarvan en de aanwijzing van bepaalde verblijfplaatsen; het onderzoek der door de Hoofden van gewestelijk bestuur ontworpen reglementen en keuren van politie; het gevangeniswezen; de statistiek der rechtsbedeeling en der gevangenen in Nederlandsch-Indië; de voorlichting van den GouverneurGeneraal in zake gratie, amnestie, abolitie en dispensatie, voor zooveel rechtszaken betreft; voorts verzoeken om naamsverandering, wettiging, handlichting en dergelijke: een en ander voor zoover de Gouverneur-Generaal het advies van den Directeur verlangt na dat van het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië; verzoeken betreffende rechtspersoonlijkheid en naamlooze vennootschappen; verzoeken om gelijkstelling met Europeanen; verzoeken om naturalisatie; de burgerlijke-, handels- en strafwetgeving en alle daarmede en in het algemeen met het rechtswezen in verbande staande vorderingen; de buitenlandsche dagvaardingen en rogatoire commissiën; de strandvonderij ; de slavernij en het pandelingschap; de legalisatiën; de uitlevering van vreemdelingen; het toezicht op de drukpers; het

1) Zie Regeeringsalmanak 1903 blz. 28 v. en de bovengenoemde Indische Staatsbladen.

Sluiten