Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooger beroep zal zijn toegelaten op den Rijksbestierder en van diens uitspraak op den Sultan. Overigens is zoowel voor Djokjakarta als voor Soerakarta de rechtspraak van den Sultan, van den Soesoehoenan en van de hoofden der Mangkoe Negorosche en Pakoe Alamsche huizen gehandhaafd in straf- en burgerlijke zaken tegen de in de verordening omschreven leden hunner familie. Deze rechtspraak behoort evenwel te worden uitgeoefend in overleg met het Hoofd van het gewestelijk bestuur.

In de bezittingen buiten Java zijn thans slechts twee raden van justitie gevestigd, namelijk een te Padang en een teMakassar,met nagenoeg gelijke bevoegdheid als die der raden van justitie op Java. In alle gewesten der Buitenbezittingen zijn voorts residentiegerechten gevestigd, terwijl de rechtspraak over de inlandsche bevolking voornamelijk is opgedragen aan de magistraten die kleine zaken hebben af te doen, en aan inlandsche rechtbanken met verschillende benamingen (b.v. landraad, rapat, proatin), min of meer gelijkstandig met de landraden op Java. Slechts enkele dezer rechtbanken worden door rechtsgeleerden voorgezeten. In sommige gewesten treft men ook districts- of regentschapsrechten aan ')•

f. Het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Iiidië.

Gelijk wij reeds hebben doen uitkomen heeft een der laatste wijzigingen van het Regeeringsreglernent betrekking op het hoogste rechtscollege voor Ned -Indië 2). In verband hiermede heeft de samenstelling daarvan wijziging ondergaan. Bij de wet van 11 Januari 1901 (Stbl. n°. 33, Ind. Stbl. n°. 123), is daartoe het college ontbonden. In zijne nieuwe samenstelling bestaat het Hooggerechtshof, dat zijn zetel heeft te Batavia, uit een president, twee vice-presidenten, acht raadsheeren, één procureur-geheraal, één advocaat-generaal, één griffier en twee substituut-griffiers. De president van het Hooggerechtshof wordt door den Koning benoemd en ontslagen. De president, vice-president en leden kunnen alleen uit hun ambt worden ontslagen of ontzet in de gevallen bij het Regeerings reglernent 8) bepaald. Het Hof is verdeeld in drie kamers, de eerste samengesteld

1) Zie overigens Regeeringsalmanak t. a. p. blz. 44 v.

2) De wet van 29 April 1901. Stbl. n°. 92 (Ind. Stbl. n°. 318) is in werking getreden 1 Maart 1902.

3) Reg.regl. artt. 93—100.

Sluiten