Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door verbetering van landbouwtoestanden, aanmoediging en verheffing van bestaande en zoo mogelijk in het leven roepen van nieuwe industrieën, de algemeene welvaart afgescheiden van den buitenlandschen handel, te verbeteren.

Met opzicht tot de noodige verbetering van landbouwtoestanden vindt men aanwijzingen in het rapport van den bovengenoemden ') Prof. Dr. F. A. F. C. Went, omtrent den toestand van land- en tuinbouw op de Nederlandsche Antillen, dat als bijlage V gevoegd is bij het Koloniaal Verslag voor Curacao van 1902 2).

Wat het bestuur der overige eilanden betreft, zij worden beheerd door gezaghebbers, die aan de bevelen van den Gouverneur onderworpen zijn, doch door den Koning, die ook hunne jaarwedden en instructie vaststelt, worden benoemd 3).

In de uitoefening van het dagelijksch bestuur worden deze ambtenaren bijgestaan door twee landraden, die door stembevoegde kiezers worden gekozen, en voor den tijd van vier jaren zitting hebben; om de twee jaren treedt één van hen af, maar hij is dadelijk herkiesbaar. Tevens maken zij met den gezaghebber den Raad van politie uit, eene soort van plaatselijke vertegenwoordiging, die de belangen van het eiland, waartoe hij behoort, behartigt, het toezicht uitoefent over alle wegen, straten, wateren, bruggen, dijken, waterleidingen, en wat dies meer zij; en voorts het oppertoezicht heeft over onderwijs en armbestuur, en plaatselijke keuren vaststelt, die echter de bekrachtiging behoeven van den Gouverneur. De bevoegdheid van den Raad van politie gaat echter niet zoo ver, dat hij straffen kan bedreigen tegen de overtreding der keuren. Het is de Koloniale Raad, aan wien dat opgedragen wordt 4).

Evenals het Regeerings-reglement van Suriname, regelt dat voor Curacao alleen meer in het bijzonder de inrichting en samenstelling van het hoogste rechtscollege 5), terwijl het die der overige

1) Zie bladz. 719.

2) In 1902 is opgericht de ('urafaosche Maatschappij tot bevordering van Landbouw, veeteelt, zoutwinning en visscherij.

3) Art. 107 ibid. Het eiland Curacao, de zetel van het gouvernement, heeft geen gezaghebber.

4) Reg.-regl. art. 129, 2** lid. Het is de Koloniale Raad, die de plaatselijke keuren vaststelt voor Curacao; zie art. 135 Reg.-regl.

5) Het Kon. besl. van 1 Mei 1869 (Stbl. n°. 74) regelt de vereischten tot benoembaarheid voor de rechterlijke ambtenaren op Curacao.

Sluiten