Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loodswezen.

Bladz. 348. Een nieuw algemeen reglement op den loodsdienst is vastgesteld bij K. B. van 22 Januari 1902, S. 5. gew. 31 Januari 1903, S. 42. De bijzondere reglementen op den loodsdienst in de districten: Eems, Terschelling en het Ylie, Texel, Goedereede, Maas en Brouwershaven, en Monden der Schelde zijn daarbij eveneens gewijzigd vastgesteld.

Samenwerking land- en zeemacht.

Bladz. 361. Ten slotte zij hier nog melding gemaakt van de instelling bij Kon. besluit van 25 Juni 1903, n°. 36 (Stscrt. 3 Juli n°. 153) van eene permanente commissie, welke is belast met de behandeling van alle vraagstukken op defensiegebied, welke beide len dei' krijgsmacht raken en waaromtrent door de Ministers van Oorlog en Marine advies wordt wenschelijk geacht. Zij is bevoegd op eigen initiatief onder de aandacht van genoemde Ministers te rengen wat haar nuttig voorkomt. In de commissie hebben in unne hoedanigheid zitting: de chef van den generalen staf, de chef van den marinestaf, de inspecteur der artillerie, de inspecteur < ei genie en de commandant der stelling van den Helder. Aan de commissie zijn een tweetal secretarissen toegevoegd.

Burgerlijke Stand.

Bladz. 366 noot 2.

Inderdaad wordt bij het nader te noemen ontwerp van wet tot wijziging van de Gemeentewet, dat den 31 December 1903 tot de openbare beraadslaging in de Eerste Kamer was genaderd, art. 149 gewijzigd en worden de geschetste bezwaren daarbij opgeheven.

Armwezen.

Bladz. 377. Een ontwerp van wet is bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt om in verband met nadere wijziging der wet van 27 April 1884, S. 96 tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen, ook art. 26 der wet van 28 Juni 1854, S. 100 tot regeling van het armbestuur een kleine aanvulling te doen ondergaan. (Gedr St. 1903-1904 n°. 71).

Gezondheidswezen. Bladz. 380 v.

Woningwet. Bladz. 384 v.

Ingevolge K. B. 2 Juli 1902, S. 121 is de woningwet in werking getreden op 1 Augustus 1902.

Sluiten