Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuur zijn aangebracht bij de wet van 3 Februari 1902, S. 14 en K. B. 3 Februari 1902, S. 15.

Bladz. 510. Landbouwvertegenwoordiging. Bij Kon. boodschap van 17 Dec. 1902 is bij de Tweede Kamer ingediend een ontwerp

van wet, houdende instelling van landbouwraden. (Gedr. St. 1902

1903 n». 101, 1903 1904 n°. 12). Dit ontwerp wil in het leven loepen voor elke provincie een provinciale landbouwraad en een Rijkslandbouwraad voor het geheele Rijk.

Bladz. 510 v. Bevloeiingen. Behalve door het aanmoedigen van de ontginning van woeste gronden, wil de Regeering thans tot ontwikkeling van den landbouw mede werken door het bevorderen van bevloeiingen. Daartoe is bij Kon. boodschap van 22 Mei 1903 een ontwerp van wet bij de Tweede Kamer ingediend, houdende bepalingen omtrent bevloeiingen, waaronder verstaan wordt: het ter bevordering van den landbouw kunstmatig leiden van aan een rivier, beek, kanaal of anderen waterloop ontleend water over een

tot het opnemen daarvan ingericht terrein. (Gedr. St. 1902 1903

n°. 181, 1903—1904 n°. 24).

Bladz. 514. Paardenfokkerij. De zorg voor de instandhouding en verbetering van het paardenras heeft aanleiding gegeven tot de wet, houdende bepalingen betreffende de staatszorg voor de paardenfokkerij (wet op de paardenfokkerij 1901) vastgesteld 21 Juni 1901, Stbl. n°. 15G. Dientengevolge mogen tot dekking van inerriön slechts hengsten gebezigd worden, die voor de provincie, waarin de dekking plaats heeft, goedgekeurd zijn door eene daartoe ingestelde algemeene keuringscommissie.

Nijverheid en handel. Bladz. 514 v.

Bladz 517. Een nieuw reglement, houdende politiebepalingen op het vervoer van licht-ontvlambare, niet ontplofbare stoffen op den Rijn, is bekrachtigd bij K. B. 23 Maart 1903, S. 89.

Bladz. 519. Fabrieks- en handelsmerken. Bij Kon. boodschap van 4 Sept. 1903 is bij de Tweede Kamer ingediend een ontwerp van

wet tot wijziging van de wet van 30 Sept. 1893 (Gedr. St. 1902

1903 n°. 215, 1903—1904 n®. 30). De wijziging is een noodzakelijk gevolg van de (zie t. a. p. noot 1) wijzigingen in de internationale overeenkomsten tot bescherming van den industriëelen eigendom. De bedoelde overeenkomsten zijn bekendgemaakt bij K B 30 Au» 1902, S. 177.

Sluiten