Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 538 v. Phosphorluciferswet 1901.

Bladz. 539 noot 1. Deze wijzigingswet is tot stand gekomen 27 April 1903, S. 134.

Bladz. 539 v. De Ongevallenwetgeving.

Art. 1 der Ongevallenwet 1901, waarop liet recht van den werkman is gebaseerd, is ingevolge K. B. 22 Dec. 1902 S. 225 in

werking getreden 1 Febr. 1903. De overige artikelen gelden reeds sedert 1 Jui 1901.

De Beroepswet is ingevolge K. B. 8 December 1902 S ->09 in werking getreden den 14 December 1902.

In verband met deze wetgeving verdient nog opmerking de wet van 24 Juli 1903, S. 245 ter voorkoming van gelijktijdig genot van wegens hetzelfde feit toegekende tijdelijke uitkeering of rente ingevolge

de Ongevallenwet 1901 en pensioen of onderstand ten laste van den Staat.

De Provincie, bladz. 546 v.

Bladz. 547 reg. 9 v. o. I. pl. v. „vrijgesteld" lees: „verijdeld." Bladz. o5- reg. 10 v. b. I. pl. v. „bepaald zijn" lees: „bepaald is."

Bladz. ->6<> v. Provinciale belastingen en provinciale begrooting Bi] Koninklijke boodschap van 16 Nov. 1903 is bij de Tweede Kamer een ontwerp van wet ingediend tot wijziging der Provinciale wet (zitting 1903-1904 n». 103.) Dit wetsontwerp beoogt, „behalve eenige wijzigingen van meer eenvoudigen aard, waarvan de wenscheïjkheid veelal in de praktijk is gebleken, en zoodanige redactiewijzigingen, welke met de herziening der Grondwet rechtstreeks verband houden", eene regeling van het provinciaal belastingstelsel (Orw. art. 136, 2« lid) en van de provinciale begrooting.

Bij het stellen van algemeene regelen voor de provinciale belastingen, zal de wetgever, dus merkt de Memorie van Toelichting op, van den bestaanden toestand uitgaande, ten einde het provinciaal huishouden voor te groote schokken te bewaren, moeten letten zoowel op het verband der provinciale belastingen met die van het

Rijk als op den werkkring der provincie zelve en hare eigenaardige plaats in den Staat.

„De uitgaven nu van het provinciaal bestuur betreffen: ten eerste meer rechtstreeks het grondgebied der provincie, als b.v. die voor zeeweringen, dijken enz. en die tot bevordering van den landbouw;

51

Sluiten