Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E III.

Aan sijne Princel. Excel.

Sy gesteld in handen van den gecommitteerden Raeden van den Staten slandts ende graeflicheyte van Zeelandt, omme deze Requeste metten stucken daeraen ere-

hecht, t'ouersien, ende den wethouderen deser Stede van Middelburch het innehouden derseluen gecommuniceert, ende hunluyden insgelycx op de zake inde questien gehoirt hebben, partien te vereenigen, zoo verre als mogelyk wordtindien niet, zulx daer inne te ordonneren als zy tot ruste ende welvaren van

de Stede ende oick tot verlichtinge van Supplianten in alder billicheyt zullen beuinden behoirende. Aldus gedaen binnen der stede van Middelburch voirsz.

Verthoonen ootmoedelijcken met alder Reuerentie uwer F. E. Onderdanige Dienaren ende Ingesetenen der stadt lliddelborch, die men noempt Doopsgezinde, hoe dat bij deselve aen Sijner F. E. tot diuersche stonden ghepresenteert is sekere Requesten, dat de Magistrat der seluer stede hen veruoordert hadden, den supplianten voornoempt te roepen ende te bedwingen in persoon op de wachte te comene op de

veroeune van aertich stuijvers telcke reijse henlieden daer toe constingerende met executie ende vercoopinghe van haerlieden goeden, oock de zelve nu onlancx stellende op fournissement van wapenen in eene monsteringe tegenwoordich voorhanden, insgelijcx op sekere boeten, niet teghenstaende zeeckere acte ende diuersce scrijuers van Sijner F. E. daer bij den zeluen Magistrat belast ende gheordonneert wort den supplianten voornoempt aldaer te laten woonen ende leven in vrede ende stilheyt naer tghemoet haerlieder conscientie waer van copijen neffens dese is gheuoecht, ende also de zelue Magistrat als voorhenen daer op niet en heeft belieft te letten,

maer te persisteren als bouen, niet tegenstaende de ootmoedige supplicatien presenteren tot alle redelycke lasten ende contributien dien aengaende ghewillich te draghen, ende daer en bouen oock vertoont by den supplianten de inconvenienten ende swaricheden die nootsakelyck daer wt staen te volghen als blijckt bij

Sluiten