Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer wist hoe hij overeenkomstig zijn stand leven zou. i>e Leidsehe curatoren en magistraat gaven hem 600 gulden; hiermee was zijn hoop vervlogen, daar deze schening strekte in de plaats der benoeming. In het daarop volgend jaar ontvangt hij een gift van de Remonstranten. i)e notulen nl. van de vergadering der Remonstrantsche Kerken te Rotterdam luiden op den 25sten juni van >t jaar 1649: „De vergadering heeft aan Archibaldo Hamiltonio aertsbisschop vereert vijf ende 't seventich guldens."

Hij stond dus ook met hen in betrekking. Als deze connectie te Leiden bekend was geweest, zou zij hebben ijgedragen om zijne benoeming tot professor te verhinderen. Of heeft men er te Leiden inderdaad reeds vroeger iets van bemerkt en heeft de Contra-remonstrantsche partij hetzij dan met of tegen den zin der curatoren, zijne benoeming weten te voorkomen?

Hamilton heeft gewoond in den Haag. Misschien heeft hij echter ook eenigen tijd te Rotterdam verblijf gehouden, oen hij nl. de aanbevelingsbrieven van zijn koning, zonder welke hij den Prins van Oranje niet wel kon bezoeken, mee wilde nemen, moest hij persoonlijk naar Roter am gaan, om ze te halen, daar de zijnen niet gemakkelijk zouden kunnen vinden, waar hij ze had opgeborgen M.

Het bewijs ontbreekt, dat Hamilton met vrienden in zijn vaderland voortdurend in briefwisseling stond. Doch ij blijft met den toestand op de hoogte en noemt dien zoowel in Engeland als in Ierland allerdroevigst: een schouwspel van verwoesting en hebzucht, de schuld "van enkele weinigen, de schande der Engelschen, die eerst zulk een schitterenden naam in de wereld maken en dien dan bezoedelen. Ook zijn er velen in hun geloof geschokt: de heiligdommen, die geplunderd, moedwillig beschadigd of neergehaald zijn geworden, toonen, dat niets ontzien is; bij dit alles legt men het er op toe den brand van den burgeroorlog te voeden." Te midden hiervan wordt 1 geteekend als een vredelievend man, die geheel

1) Archibaldm Cassellensis Riveto, hierachter, blz. 110.

Sluiten